Kvalitetsarbete vid Uppsala universitet

Kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet ska

  • säkra och främja kvaliteten i utbildning och forskning
  • utgå från och stärka den akademiska och kollegiala kulturen
  • vara öppet, ändamålsenligt och effektivt

Målen för Uppsala universitets kvalitetsarbete slås fast i Mål och strategier för Uppsala universitet.

Vårt kvalitetssystem

Bilden här nedanför visar de olika delarna som ingår i Uppsala universitets kvalitetssystem. Basen är universitetets kärnvärden – kvalitetskultur, kollegialitet, akademisk frihet och studentmedverkan –och de miljöer där undervisningen och forskningen bedrivs bildar en pelare i mitten. Det är där – vid institutioner, forskargrupper, lärarlag samt i kurser och program – som det praktiska kvalitetsarbetet sker. Runt pelaren finns en stödjande struktur i form av nio komponenter, utan inbördes hierarki.

Här följer en film med guidning genom kvalitetssystemets olika delar.

Här följer en film om kvalitetssystemets bas, universitets kärnvärden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin