Kvalitetsarbete: Redlighet i forskning och utbildning

En grundläggande förutsättning för god kvalitet i forskning och utbildning är redlighet. Inom forskningen innebär det att principer för god forskningssed ska efterlevas och för det krävs såväl förbyggande insatser som ett rättssäkert system för hantering av avvikelser. Inom utbildning krävs på motsvarande sätt insatser för att förebygga och hantera fusk och plagiat i samband med examinationer. Studenter ska också ges förutsättningar att iaktta god forskningssed vid forskningsarbete inom ramen för utbildningen och efter examen.

Det viktigaste arbetet för redlighet i forskning och utbildning sker i universitetets forsknings- och utbildningsmiljöer. Oredlighet, fusk och plagiat förebyggs genom en levande kvalitets- och seminariekultur med öppenhet och återkoppling på varandras forskning och på studenternas arbeten. Det förbyggande arbetet sker också genom olika insatser för att öka medvetenheten om betydelsen av god forskningssed och vad det innebär i praktiken.

Forskning

På webbsidan om forskningsetik finns information om tillstånd och prövning, verktyg, riktlinjer samt kontakter för rådgivning. Vid Uppsala universitet finns ett rektorsråd för god forskningssed med uppgift att driva och samordna universitetsövergripande frågor kring god forskningssed samt att vara rådgivande till rektor.

Med oredlighet i forskning avses allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning.

Avvikelser från god forskningssed måste i största möjliga utsträckning förebyggas och misstanke om avvikelser ska hanteras på ett enhetligt och rättssäkert sätt. Rutiner för utredning av avvikelse från god forskningssed framkommer i universitetets riktlinjer avseende förfarande vid misstanke om avvikelser från god forskningssed. För att förebygga oredlighet i forskning är det av betydelse att uppmärksamma frågan i utbildningen på grund-, avancerad och forskarnivå, men även i kompetensutvecklande kurser för universitetets lärare och forskare.

Uppkommer misstanke om oredlighet i forskning eller andra avvikelser från god forskningssed ska detta anmälas till rektor. Om det inte anses obehövligt ska rektor överlämna ärendet till Uppsala universitets nämnd för utredning av avvikelser från god forskningssed. Nämnden har i uppgift att handlägga ärenden för att avgöra om de ska anmälas till den nationella nämnden för prövning av frågor om oredlighet i forskning (Npof's webb), handlägga ärenden som den nationella nämnden överlämnar till universitetet samt handlägga frågor om återrapporteringsskyldighet.

Utbildning

Det är en kvalitets- och en rättssäkerhetsfråga att Uppsala universitet har tydliga rutiner, både för att förebygga fusk bland studenter och för att hantera de misstankar om fusk som uppkommer. I Rutin för hantering av misstanke om vilseledande vid examination klargörs Uppsala universitets rutin för hantering av ärenden som exempelvis plagiat, otillåtet samarbete, otillåtna hjälpmedel och ändring i rättad tentamen. På Uppsala universitets webb finns information för studenter om fusk och plagiat. För att hantera frågor om plagiat använder Uppsala universitet Urkund, ett system för plagiatkontroll. Efter att ett ärende utretts på uppdrag av rektor beslutar rektor utifrån utredningen att ärendet lämnas utan vidare åtgärd, själv tilldela studenten varning, alternativt hänskjuta ärendet till disciplinnämnden.

Personalansvarsnämnd

Personalansvarsnämnden vid Uppsala universitet handlägger och beslutar om skiljande från anställning och i vissa fall från uppdrag på grund av personliga förhållanden (uppsägning och avskedande), disciplinansvar för tjänsteförseelse, åtalsanmälan, avstängning från anställning och läkarundersökning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin