Infrastruktur

Infrastruktur är en central resurs för utbildning och forskning vid ett internationellt ledande universitet. Genom tillgång till lärmiljöer, forskningsanläggningar, experimentell utrustning, databaser, bibliotek, samlingar och biobanker skapas förutsättningar för vetenskapliga genombrott och kunskapsutveckling. Tillgång till faciliteter i världsklass lägger en grund för att stärka positionen som internationellt ledande och attraktivt forskningsuniversitet. Universitetet ska fortsätta att utveckla goda utbildnings- och forskningsinfrastrukturer för att stödja och bidra till förnyelse av utbildning och forskning. Det kräver ett långsiktigt perspektiv som relaterar till de nationella och internationella strategier som finns för utbildnings- och forskningsinfrastrukturer.

Ändamålsenlig infrastruktur ska understödja utbildning

Universitetet ska tillhandahålla ändamålsenlig och flexibel infrastruktur, såväl fysisk som digital, för utbildning. Ny teknik för undervisning för både campus- och distansutbildningar, nya pedagogiska metoder samt avancerad apparatur och datainfrastruktur för utbildning kräver utveckling och modernisering av alla typer av undervisningslokaler. De lärmiljöer och utbildningsresurser som erbjuds ska vara tillgängliga för alla studenter oavsett funktionsvariationer.

Strategiarbete och processer för prioritering inom forskningsinfrastruktur ska stärkas

Universitetet ska utveckla det interna strategiarbetet kring forskningsinfrastruktur för att stärka systematiska och samordnade insatser, både nationellt och lokalt, så som processer för prioritering samt strukturer för att garantera långsiktig finansiering och styrning. Uppsala ska vara en tydlig röst i utformningen av de nationella strategierna för forskningsinfrastruktur.

Utnyttjandet av befintliga forskningsinfrastrukturer ska öka

Befintliga forskningsinfrastrukturer och faciliteter behöver synliggöras och lyftas fram för att förbättra nyttjande och samordning samt för att öka universitetets dragningskraft. Förutsättningarna ska förbättras för samverkan kring forskningsinfrastrukturer, exempelvis inom utbildning, näringsliv och samhälle. Detta gynnar universitetet bland annat genom ökad kunskapsöverföring och genom att bättre visa på nyttan av forskning.

Forskningsinfrastrukturer vid Uppsala universitet

Uppsala universitet är värd för flera nationellt och internationellt tillgängliga infrastrukturella resurser samtidigt som universitets forskare är stora användare av infrastruktur på andra platser i Sverige och utomlands. Forskningens och utbildningens infrastrukturer omfattar allt från de stora forskningscentren till sådant som samlingar vid biblioteket och museernas historiska samlingar, databaser och IT-system.

Uppsala universitets forskningsinfrastrukturer

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin