Kompetensförsörjning och karriärsystem

Kvalificerade lärare, forskare och övriga medarbetare är avgörande för att universitetet ska nå det övergripande målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans. God utbildning förutsätter forskande lärare.

Uppsala universitet ska vara en inspirerande miljö där lärare, forskare och studenter kan utveckla sin akademiska och professionella kompetens, och där en mångfald av erfarenheter och enskilda initiativ tas tillvara. Strävan efter excellens ska tillsammans med utbildningens och forskningens behov styra arbetet med kompetensförsörjning och karriärvägar. Kriterier och processer för bedömning av kvalifikationer och utvecklingspotential vid rekrytering och befordran ska vara relevanta, transparenta och tillförlitliga, oavsett om de avser bedömning av forsknings-, utbildnings-, samverkans- eller ledarskapsmeriter, administrativa meriter eller personlig lämplighet.

God kompetensförsörjning och tydliga karriärvägar kräver ett långsiktigt och strukturerat arbete som syftar till att universitetet kan attrahera, rekrytera och utveckla skickliga lärare, forskare och andra medarbetare. Rekrytering av adjungerade lärare sker i nära dialog med externa parter och stärker universitetets kompetensbredd och det långsiktiga samverkansarbetet.

Undervisande personal bereds möjlighet till högskolepedagogisk och ämnesdidaktisk kompetensutveckling. Förutsättningar skapas för att lärare ska kunna utveckla sina pedagogiska färdigheter och ansöka om att bli antagna som excellent lärare. Pedagogiska ledare ska stödjas i att utveckla den egna rollen, samt att initiera, stimulera och genomföra pedagogiskt utvecklingsarbete. En del av strategin innebär en implementering av den Europeiska stadgan för forskare samt Riktlinjer för rekrytering av forskare (Charter and Code).

Rekrytering ska föregås av analyser av kompetensbehov och strategiska överväganden

Arbetet med kompetensförsörjningsprogram vidareutvecklas, med sikte på att överväganden om långsiktiga rekryterings- och utvecklingsbehov ska vara en integrerad del av den kontinuerliga strategiska diskussionen på alla nivåer inom universitetet.

Universitetet ska erbjuda tydliga akademiska karriärvägar

Universitetet ska ge alla medarbetare möjlighet till karriärutveckling. För läraranställda kan ingången vara en meriteringsanställning eller rekrytering på högre nivå. Rekrytering av biträdande lektorer blir allt mer central, som ingång i en akademisk karriärstege. Förutsättningen att sådan rekrytering sker utifrån strikt meritokratisk princip måste säkerställas, och tenure track-systemet behöver vara tydligt. Medarbetare inom forskning och utbildning inklusive doktorander ska erbjudas karriärvägledning.

Det akademiska ledarskapet ska breddas och stärkas

Större och mer komplexa krav ställs på det akademiska ledarskapet. Universitetet ska ge alla lärare och forskare möjligheter att utveckla sitt ledarskap och att tidigt i karriären förbereda sig för akademiska ledningsroller. Prefektrollen är central och ska understödjas med riktade insatser.

Universitetet ska erbjuda goda utvecklingsmöjligheter för övrig personal

Större och mer komplexa krav ställs på den personal som verkar inom ramen för universitetets stödfunktioner. En allt större andel av denna personalgrupp har lärar- och forskarbakgrund eller annan högre utbildning, och arbetar i gränslandet mellan kärn- och stödverksamhet. Tydliga karriärvägar och goda utvecklingsmöjligheter krävs för att rekrytera och behålla denna kompetens.

Texten om kompetensförsörjning och karriärsystem ovan är hämtad ur Uppsala universitets Mål och strategier.

Den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare (Charter and Code)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin