Kvalitetsarbete: Mål och strategier

Mål, strategier och riktlinjer anger ramar för Uppsala universitets kvalitetsarbete, medan ansvaret för kvalitetsarbetet och dess olika delar framgår av universitetets organisation och ansvar.

Vid Uppsala universitet finns olika mål, strategier och riktlinjer som stakar ut kursen för verksamheten. Här nedan lyfts särskilt de måldokument, strategier och riktlinjer fram som är av särskild betydelse för kvalitetsarbetet.

Mål och strategier beskriver de övergripande målen för universitetet. Mål och strategier uttrycker universitetets grundläggande värderingar och färdriktningen för universitetets fortsatta utveckling. Inledningsvis slås fast att Uppsala universitets uppgift är att vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens gagn och för en bättre värld. Uppsala universitet ska stå för utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans, med mångfacetterade kontaktytor mot det omgivande samhället.

Tidigare fanns vid Uppsala universitet särskilda program för olika delområden som tog sin utgångspunkt i Mål och strategier. Dessa program är nu integrerade med Mål och strategier vilket betyder att universitetet har ett samlat universitetsgemensamt måldokument.

I Mål och strategier formuleras ett antal strategiska prioriteringar och relaterade mål för kvalitetsarbetet, men även för internationalisering, infrastruktur, kompetensförsörjning och karriärsystem samt stöd och miljö.

Motsvarande dokument på områdesnivå är mål och strategier för vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap, för medicin och farmaci samt för humaniora och samhällsvetenskap därutöver finns kompletterade riktlinjer på vetenskapsområdes- och fakultetsnivå.

Riktlinjer för kvalitetsarbetet

Riktlinjer finns för olika delar av kvalitetsarbetet. Relevanta riktlinjer (och övriga dokument) går att finna under respektive ämne i figuren över Uppsala universitets kvalitetsarbete. Som exempel kan nämnas: riktlinjer för inrättande, uppföljning och avveckling av utbildningsprogram, huvudområden och biområden, riktlinjer för kursvärderingar samt riktlinjer för Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar.

Pedagogiska programmet

Pedagogiska programmet rymmer visioner för universitetets pedagogiska verksamhet och utveckling. Programmet omfattar fyra övergripande mål för det pedagogiska arbetet; förutsättningar för studentens lärande, utveckling av utbildning, högskolepedagogisk och ämnesdidaktisk kompetensutveckling samt undervisningsuppgiftens meritvärde. Dessa ger tillsammans innehållsliga och strukturella förutsättningar för ett bestående kvalitetsarbete.

Magna Charta Universitatum

Uppsala universitet har undertecknat Magna Charta Universitatum. Magna Charta universitatum räknas som de europeiska universitetens rättighetsförklaring och kom till när universitetet i Bologna firade sitt 900-års jubileum 1988.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin