Kvalitetsarbete: Granskning av forskning och examination i utbildning

Granskning av forskning och examination i utbildning omfattar den inbyggda kollegiala granskning som sker i varje forskningsmiljö och i det internationella vetenskapssamhället respektive de sätt på vilka studenternas kunskaper, färdigheter och förhållningssätt bedöms ’academic standards' på engelska. (Quality Reserch Internationals webbsida). Dessa två, kollegial granskning och examinationer, är fortsatt de viktigaste kvalitetssäkringsmekanismer som finns inom akademin. Utbildning på forskarnivå förenar dessa två genom disputationen.

Kollegial granskning av forskning

Den kollegiala granskningen sker dels internt, i de lokala forskningsmiljöerna, dels externt i den vidare forskningsmiljö som det internationella vetenskapssamhället utgör. Den inbyggda kvalitetssäkringen av forskning sker i samband med ansökan om medel, inför publicering, vid konferenser och inom ramen för miljöernas seminarieverksamhet/kollokvier/motsvarande säkerställer forskningens kvalitet. Forskare vid Uppsala universitet medverkar i båda dessa sammanhang, vilket möjliggör ett inom lärosätet internationellt förankrat och kontinuerligt pågående samtal om vad som utgör kvalitet och originalitet inom olika kunskapsområden.

Examinationens utformning är en viktig faktor för kvaliteten i utbildningen, bland annat eftersom den styr studenternas lärande och genom examinationer bedöms huruvida studenterna har uppnått de krav som kurs- och utbildningsplaner stipulerar. Information om examination.

Universitetets riktlinjer för skriftliga prov inklusive e-tentamina anger ansvar och skyldigheter för all personal på institutioner som arbetar med alla former av prov, byggnadsavdelningens tentamenssamordning, tentamensvakter och studenter beträffande genomförande av skriftliga prov samt hantering av provuppgifter och svar. I Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor för studenter på grundnivå och avancerad nivå klargörs aspekter av studenternas arbetsvillkor, däribland examination och självständiga arbeten (examensarbeten). Vid Uppsala universitet finns ett gemensamt system för digital examination.

Studenter med varaktig funktionsnedsättning kan få pedagogiskt stöd i form av till exempel anteckningshjälp, talböcker och anpassning av examinationen.

En student som anser att examinationsförfarandet gått oriktigt till ska i första hand vända sig till studierektor vid berörd institution, examinator eller lärare på kursen för en motivering eller för att begära omprövning. Om studenten därefter fortfarande har allvarligare klagomål på examinationsförfarandet har denne möjlighet att vända sig till någon av universitetets särskilda betygsombudsmän . Betygsombudsmännen är erfarna lärare som kan ge perspektiv på examinationen och vara ett stöd för såväl lärare som studenter. Vid eventuella problem med utbildningen kan studenter vända sig till de lokala ombuden på studentkårerna, alternativt student- och doktorandombuden som arbetar på uppdrag av alla studentkårer, för råd och stöd.

En viktig del för studenters lärande är återkoppling. I Pedagogiska programmet vid Uppsala universitet anges att studenterna ska få återkoppling på sina insatser direkt eller i nära anknytning till att dessa ägt rum samt att studenterna ska ta vara på denna möjlighet. Examinationen och andra prestationer blir genom återkoppling förenat med lärande. Återkopplingen utvecklar och stödjer studentens lärande av kunskaper och utvecklande av förmågor genom att goda prestationer bekräftas och genom att visa på förbättrings- och utvecklingsmöjligheter. Vid enheten för universitetspedagogik ges en kurs i examination, bedömning och återkoppling. En viktig del av återkopplingen består av den handledning som ges till studenter i olika delar av utbildningen, inte minst i samband med uppsatsskrivande på olika nivåer.

I UKÄ:s rapport Rättssäker examination (pdf) utreder UKÄ hur olika rättsliga frågor ska eller bör hanteras i samband med examinationen av studenter på grundnivå och avancerad nivå. Rapporten kan användas vid arbetet med att trygga rättssäkerheten vid examinationen av studenter.

Examination på forskarutbildningen sker i två delar, dels i kurser och dels vid disputationen. I Riktlinjer för utbildning på forskarnivå har rektor fastställt villkor för planering och genomförande om utbildning på forskarnivå. Här kan också läsas om examination.

Enligt riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet ska områdes-/fakultetsnämnd som tilldelats det övergripande ansvaret för utbildning på forskarnivå vid behov utfärda kompletterande bestämmelser om examination av obligatoriska moment. De lokala föreskrifterna ger bland annat information inför licentiatseminarium eller disputation, om betygsnämnd och betyg inom utbildning på forskarnivå (vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap, vetenskapsområdet för medicin och farmaci samt vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap).

Återkoppling sker på många olika sätt inom forskarutbildningen. Inte minst genom deltagande och presentationer vid konferenser och återkommande seminarier, något som utgör en kärna i forskningsverksamheten. Genom handledning diskuteras en stor variation av frågor relaterat till doktorandens avhandlingsarbete. Ett verktyg för återkoppling inom forskarutbildningen utgörs av den individuella studieplanen som ska uppdateras årligen och som fastställs av prefekten, eller annan utsedd ansvarig, efter samråd med doktorand och handledare. På vägen till disputationen finns även tillfällen för återkoppling på delar eller hela avhandlingsmanuset, exempelvis halvtidsseminarier och slutseminarier, som ibland är obligatoriska ibland frivilliga. Beteckningen för olika fora för diskussion av vetenskapligt arbete skiljer sig mellan universitetets olika vetenskapsområden, varav några är seminarium och kollokvium.

Vid eventuella problem med utbildningen ska doktoranden i första hand vända sig till studierektor eller handledare. Doktorander kan även vända sig till student- och doktorandombuden, som arbetar på uppdrag av alla studentkårer, för råd och stöd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin