Arbetsrätt II

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2HR121

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2HR121
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Handelsrätt G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 24 januari 2007
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Kursen Arbetsrätt II är på B-nivå. Den ges som fristående kurs och kan ingå i utbildningsprogram vid Uppsala universitet när examensordningen så medger.

Behörighetskrav

Allmän rättskunskap och arbetsrätt 10 p/15 hp eller motsvarande.

Mål

Kursens mål är att studenterna skall ha fördjupade kunskaper inom de arbetsrättsliga områden som kursen behandlar.

Efter avklarad kurs skall studenterna ha fördjupade kunskaper om rättsliga aspekter på

- företags avtal för att tillgodose sitt behov av arbetskraft,

- förhandlingar mellan arbetsgivare och fackliga organisationer,

- verksamhetsförändringar,

- olika former av ersättningar,

- frågor om kvalifikationer, integritet och konkurrens,

- situationer där arbetsgivare eller arbetstagare är verksamma utomlands.

Studenterna skall på dessa områden kunna identifiera olika rättsliga problem, analysera och presentera dem på ett självständigt vis samt diskutera för- och nackdelar med de rättsliga alternativ som möter arbetsgivare, arbetstagarorganisationer och enskilda arbetstagare.

Studenterna skall också kunna författa en uppsats om ett arbetsrättsligt ämne, försvara denna uppsats på ett seminarium samt genomföra en opposition på en annan students uppsats.

Innehåll

Kursen är inriktad på sex olika arbetsrättsliga områden. Det första området är hur ett företag tillgodoser sitt behov av arbetskraft. Hit hör olika former av anställningsavtal, uppdragsavtal och avtal om inhyrning av arbetskraft. Det andra området är olika former av förhandlingar mellan arbetsgivaren och fackliga organisationer. Det gäller samverkansförhandlingar, rättstvistförhandlingar och avtalsförhandlingar. Här behandlas bl.a. olika behörighetsfrågor, vilka skyldigheter parterna har vid förhandlingarna och vad som gäller om de inte kan komma överens. Det tredje området är arbetsrättsliga problem vid verksamhetsförändringar. Här behandlas särskilt nedläggningar och verksamhetsövergångar inklusive bolagisering och privatisering av offentlig verksamhet. Det fjärde området rör ersättningsfrågor. Hur bestäms löner och andra ersättningar och vilken betydelse har kollektivavtal och medlemskap i fackliga organisationer i denna process? Det femte området omfattar frågor som blivit alltmer aktuella under senare tid och kan sägas utgöra delar av den moderna arbetsrättens särart. Hit hör bl.a. integritetsfrågor, konkurrensfrågor och kvalifikationsfrågor. Det sjätte området utgörs av arbetsrätten i en internationell kontext. Här studeras vilka lagar och avtal som skall tillämpas då arbetstagare utför arbete i ett främmande land och i vilken utsträckning rättsordning och avtal möjliggör låglönekonkurrens. Utöver dessa sex områden, i vilka fokus är inriktad på rättsreglernas innehåll och deras praktiska tillämpning, kommer som sjunde område behandlas vilka effekter olika arbetsrättsliga lösningar kan tänkas ha för sysselsättningen. Här kommer den svenska och internationella forskningen att studeras.

Dessa sju områden behandlas inledningsvis vid föreläsningar och seminarier. Studenterna skall sedan göra arbetsplatsundersökningar för att få information om hur de behandlade problemen löses ute på företag och myndigheter. Resultatet av dessa undersökningar skall sedan redovisas och diskuteras. Allt detta kommer att behandlas under cirka sex veckor.

Under de återstående fyra veckorna skall studenterna skriva en uppsats om ett arbetsrättsligt ämne. Uppsatsen kommer att ventileras på ett avslutande seminarium.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination

Examination sker i två moment:

1. Skriftlig tentamen efter kursens första del vid vilken studenten får tillgodogöra sig bonuspoäng för goda insatser under seminarierna.

2. Bedömning av uppsats och insats som opponent vid avslutande uppsatsseminarium.

Två godkända betygsgrader tillämpas, Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG). Betyget är en sammanvägning av examinationens två moment.

Övriga föreskrifter

Närvaro är obligatorisk vid alla seminarier.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin