Fördjupningskurs inom neurosjukvård

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3NR009

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3NR009
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut, 8 januari 2013
Ansvarig institution
Institutionen för medicinska vetenskaper

Allmänt

Kursen är en fristående kurs motsvarande 15 hp.

Behörighetskrav

Svensk legitimation som sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut samt pågående yrkeserfarenhet från området. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten visa:

-Fördjupade kunskaper inom neuroanatomi och neurofysiologi

-Fördjupade kunskaper om sjukdomslära, vård och behandling vid neurologiska (1) och neurokirurgisk (2) sjukdomstillstånd

-Fördjupade kunskaper inom de vanligaste diagnostiska metoderna inom neurologiska och neurokirurgiska sjukdomsgrupper

-Fördjupade kunskaper om olika behandlingsprinciper inom neurologiska och neurokirurgisk sjukdomstillstånd

(1) Med neurologiska sjukdomar avses:

• Rörelsestörningar

• Neuromuskulära sjukdomar

• Autonom dysfunktion

(2) Med neurokirurgiska sjukdomar avses:

• Trauma mot hjärna och ryggmärg

• Hjärntumörer

• Intracerebrala blödningar och tromboser

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

-Identifiera problem vid respektive sjukdom och förstå konsekvenserna av behandling (vilka risker finns, konsekvenser av felaktig behandling exempelvis över- eller underdosering, varför behandling är nödvändig) eller bristande behandling

-Förstå sambandet mellan övervakningsmetoder och förväntade risker

-Beskriva möjligheter för tillämpning av de senaste forskningsrönen inom diagnostik, vård och behandling inom neurologiska och neurokirurgiska sjukdomstillstånd i det kliniska arbetet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

-identifiera och analysera etiska problem inom neurosjukvården

-utvärdera sina kunskaper och identifiera behovet av fortsatt kompetensutveckling inom egen profession

Examination

Kursens uppställda mål examineras genom hemtentamen och rapportskrivning inom ett för kursen relevant område samt muntliga redovisningar i grupp. För godkänd kurs krävs obligatorisk närvaro vid samtliga kurstillfällen, aktivt deltagande i gruppredovisningar och seminarier samt godkänd rapport. Studenten skall, med godkänt resultat, kunna problematisera, analysera och värdera innehållet vetenskapliga studier samt vid grupparbete visa förmåga till problemlösning och samarbete.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin