Norska 1

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5NS135

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5NS135
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionen för nordiska språk, 26 september 2012
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om norskt språk, med huvudvikten på den särpräglade norska tal- och skriftspråkssituationen och bakgrunden för denna. Kursen har ett jämförande nordiskt perspektiv. Vidare ska kursen ge god praktisk förståelse av norska i tal och skrift, samt viss kännedom om ett urval nyare norsk skönlitteratur och andra kulturuttryck.

Efter kursen ska studenten kunna

  • redogöra för den norska tal- och skriftspråkssituationen och den historiska bakgrunden för denna
  • redogöra för och identifiera de viktigaste skillnaderna mellan de två norska målformerna
  • redogöra för och identifiera de viktigaste skillnaderna mellan norskt och svenskt skrift- och talspråk
  • redogöra för en grov indelning av norska dialekter
  • redogöra för de viktigaste aktörerna och problemställningarna i aktuell norsk språkdebatt
  • läsa och förstå norsk normalprosa, på båda målformerna
  • ha god kännedom om minst två nyare norska skönlitterära verk, lästa på originalspråket, varav minst ett på varje målform

Undervisning

Undervisning ges huvudsakligen i form av föreläsningar och övningar. Vissa moment kan vara obligatoriska.

Examination

En eller flera kursuppgifter, samt skriftligt och/eller muntligt prov.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen för ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin