Journalistik, globala medier och samhälle

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IV132

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IV132
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medie- och kommunikationsvetenskap G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 4 december 2014
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

Medie- och kommunikationsvetenskap B, 60 hp, eller motsvarande eller antagen till Masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning mot digitala medier och samhälle. Kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

redogöra för och kritiskt diskutera journalistik och journalistens roll i ett globalt och snabbt föränderligt medielandskap.

självständigt och kritiskt kunna reflektera över
journalistikens föränderliga roll i samhället i relation till
globalisering, digitalisering, kommersialisering och konvergens.

självständigt kunna analysera
journalistikens föränderliga uttrycksformer (såväl text som bild och andra uttrycksformer) i relation till
globalisering, digitalisering, kommersialisering och konvergens.

visa förståelse för vikten av mångfalds- och genusperspektiv inom journalistiken.

självständigt kunna utföra informationssökningar inom kunskapsområdet samt visa prov på god inblick i aktuell forskning om journalistik utifrån ett globalt och inkluderande perspektiv.

Innehåll

I kursen ges kunskaper om journalistikens och mediernas förändrade roller och utmaningar i ett globaliserat och föränderligt medielandskap. Relationen journalistik, demokrati och medborgare är i fokus och nya former av professionell journalistik i det digitala medielandskapet diskuteras. Teoribildning om förhållandet mellan samhälle och medier/journalistik introduceras. Aktuell debatt och kritik av medier och journalistik uppmärksammas och studeras. Kursen studerar och diskuterar exempelvis Global journalistik/kommunikation och Peace journalism som teorier och metoder för en nyanserad och globalt anpassad journalistik. Kursen behandlar vidare frågor och teorier om mångfald och genus i relation till journalistiken genom bland annat text- och bildanalys och diskussioner.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsningar samt seminarier.

Examination

Kursen examineras genom deltagande vid obligatoriska föreläsningar, aktivt deltagande i seminarier samt godkänt genomförande av skriftlig examinationsuppgift.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin