Arbetsrätt II

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2HR121

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2HR121
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Handelsrätt G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 19 februari 2016
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Kursen Arbetsrätt II är på B-nivå. Den ges som fristående kurs och kan ingå i utbildningsprogram vid Uppsala universitet när examensordningen så medger.

Behörighetskrav

Allmän rättskunskap och arbetsrätt 15 hp eller motsvarande.

Mål

Kursen skall ge förtrogenhet med de arbetsrättsliga områden som kursen behandlar.

Efter avklarad kurs skall studenterna ha förmåga att identifiera och på ett adekvat sätt hantera arbetsrättsliga problem som gäller

- ansvar för arbetstagares hälsa, arbetsmiljö och försäkrings­förmåner,

- verksamhetshändelser såsom arbetsanhopningar, företagsöverlåtelser, internationella avtal och konkurs samt

- immateriella rättigheter, konkurrensförhållanden och sekretess.

Studenterna skall på dessa områden:

1. ha förmåga att självständigt och inom utsatt tid lösa rättsliga problem, inklusive förmåga att hitta relevant rättsligt material för uppgiften, förmåga att på ett adekvat sätt tolka och tillämpa materialet och förmåga att presentera lösningen med godtagbar disposition och ett godtagbart juridiskt språk.

2. ha förmåga att självständigt och inom utsatt tid presentera väl underbyggda kritiska synpunkter på den rättsliga regleringen utifrån flera perspektiv, t.ex. arbetsgivarperspektivet, genusperspektivet eller det fackliga perspektivet.

Innehåll

Kursen inriktar sig på tre arbetsrättsliga huvudteman: Hälsa och arbetsmiljö, verksamhets­händelser samt arbetsrättsliga aspekter av immaterialrätt och konkurrens.

Undervisning

Undervisningen består av bl.a. föreläsningar, problembaserade seminarier och praktiska tillämpningsövningar. En stor del av kunskapsinhämtande studium utgörs av läsning av kurslitteratur och övrigt kursmaterial. Problembaserat arbete i grupp är också ett viktigt inslag. Studenterna skall också individuellt författa en uppsats på ett ämne som ligger inom ramen för kursens tre teman och opponera på en annan students uppsats.

Examination

Examination, 15hp.

Examination sker löpande genom individuella och/eller gruppvisa prov. Ett betyg ges på kursen. Betyget bestäms genom en sammanvägning av kursens examinationsmoment. Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. Den betygsskala som används är väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).

Eventuella kompletteringsuppgifter ska vara inlämnande vid tidpunkt som anges i studiehandledningen. Om detta inte sker erhålls betyget underkänd på kursen och hela kursen (inklusive alla examinationsmoment) måste då göras om vilket endast kan ske genom omregistrering vid kommande kurstillfällen i mån av plats.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till universitetets disciplinnämnd. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Närvaro är obligatorisk vid all undervisning utom föreläsningar. Frånvaro vid två tillfällen godtas utan särskilda skäl. Därefter får studenten ansöka om dispens hos kursansvarig lärare. Vid frånvaro vid fler än fyra tillfällen krävs särskilda skäl för dispens. All dispens förutsätter skriftlig komplettering som anvisas av kursansvarig lärare.

Gruppförberedelser är undervisning i nu avsedd mening. Närvaro vid gruppförberedelser är alltså obligatorisk enligt ovan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin