Arbetsrätt II

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2HR121

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2HR121
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Handelsrätt G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 februari 2017
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Kursen Arbetsrätt II är på B-nivå. Den ges som fristående kurs och kan ingå i utbildningsprogram vid Uppsala universitet när examensordningen så medger.

Behörighetskrav

Allmän rättskunskap och arbetsrätt, 15 hp, eller motsvarande.

Mål

Kursen skall ge förtrogenhet med de arbetsrättsliga områden som kursen behandlar.

Efter avklarad kurs skall studenterna ha förmåga att identifiera och på ett adekvat sätt hantera arbetsrättsliga problem som gäller

- ansvar för arbetstagares hälsa, arbetsmiljö och försäkrings­förmåner,

- verksamhetshändelser såsom arbetsanhopningar, företagsöverlåtelser, internationella avtal och konkurs samt

- immateriella rättigheter, konkurrensförhållanden och sekretess.

Studenterna skall på dessa områden:

1. ha förmåga att självständigt och inom utsatt tid lösa rättsliga problem, inklusive förmåga att hitta relevant rättsligt material för uppgiften, förmåga att på ett adekvat sätt tolka och tillämpa materialet och förmåga att presentera lösningen med godtagbar disposition och ett godtagbart juridiskt språk.

2. ha förmåga att självständigt och inom utsatt tid presentera väl underbyggda kritiska synpunkter på den rättsliga regleringen utifrån flera perspektiv, t.ex. arbetsgivarperspektivet, genusperspektivet eller det fackliga perspektivet.

Innehåll

Kursen inriktar sig på tre arbetsrättsliga huvudteman: hälsa och arbetsmiljö, verksamhetshändelser samt arbetsrättsliga aspekter av immaterialrätt och konkurrens.

Undervisning

Undervisningen består av bl.a. föreläsningar, problembaserade seminarier och praktiska tillämpningsövningar. En stor del av kunskapsinhämtande studium utgörs av läsning av kurslitteratur och övrigt kursmaterial. Problembaserat arbete i grupp är också ett viktigt inslag. Studenterna skall också individuellt författa en uppsats på ett ämne som ligger inom ramen för kursens tre teman och opponera på en annan students uppsats.

Examination

Kursen innehåller obligatoriska examinationsmoment som tillsammans utgör en s.k. examinationsportfölj. Dessa är:

  1. Individuellt seminarieobligatorium, 1 hp
  2. Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 7 hp
  3. Individuell skriftlig sluttentamen, 7 hp

och ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 15 hp.

Den betygsskala som används vid examinationsmoment 1 är godkänd (G) och underkänd (U). Den betygsskala som används vid examinationsmoment 2 och 3 är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Slutbetyg på hela kursen ges med betyget väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). För slutbetyg G på hela kursen krävs att kursens alla tre examinationsmoment har betyget G. För slutbetyg VG på hela kursen krävs dessutom att prestationerna på kursen som helhet, efter en sammanvägning av hela examinationsportföljen, bedöms motsvara VG-nivå.

Examinationen genomförs med betygskriterier. Samtliga betygskriterier redovisas i studiehandledningen som erhålls vid kursstart. Eventuella kompletteringar av examinationsmoment 1 och 3 kan göras vid kommande kurstillfällen i mån av plats. Eventuella kompletteringar av examinationsmoment 2 mottas löpande i mån av tid. Vid komplettering kan endast betyget godkänd (G) erhållas, undantag är dock möjligt om laga förfall jml 32 kap 8 § rättegångsbalken visas. I examinationsmoment 3 räknas inte schemalagt tillfälle för omprov som komplettering, utan det likställs i betygshänseende med terminens ordinarie tentamenstillfälle.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till universitetets disciplinnämnd. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Godkänt resultat i det individuella seminarieobligatoriet kräver aktiv närvaro vid alla seminarier. Vid två tillfällen godtas emellertid brist på aktiv närvaro utan särskilda skäl. Vid ytterligare brist får studenten ansöka om dispens hos kursansvarig lärare. All dispens förutsätter skriftlig komplettering som anvisas av kursansvarig lärare.

Gruppförberedelser inför seminarium är undervisning i nu avsedd mening. Gruppförberedelser omfattas alltså av det individuella seminarieobligatoriet enligt ovan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin