Lingvistik I

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LN321

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LN321
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Lingvistik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 8 juni 2017
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ingår som obligatorisk kurs i logopedprogrammet termin 1.

Behörighetskrav

Antagen till logopedprogrammet. Logopedprogrammets uppläggning bygger på en klar progression varför den studerande skall följa kurserna i tur och ordning.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna

- i huvuddrag återge hur man i lingvistiken definierar begreppet språk;

- beskriva följande grundvalar för språkklassifikation och skillnaderna mellan dem: genetisk, typologisk, areal, geografisk (dialekter), social (sociolekter, register), samt standard- kontra icke-standardspråk;

- definiera och analysera språkligt material med avseende på begrepp som används inom grammatik, såsom ord, morfem, slutna och öppna ordklasser, satsstruktur och hierarkisk struktur;

- utifrån exempel diskutera några grundläggande begrepp inom delområdena fonetik, semantik, språkanvändning, och datorlingvistik

i stora drag beskriva språkdemografi, språkkontakt och språkförändring.

Innehåll

Presentation och diskussion av lingvistiska forskningsområden såsom fonetik, grammatik, semantik, pragmatik, språkanvändning (inkl.historisk lingvistik, psykolingvistik, sociolingvistik och språktypologi) och datorlingvistik.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings-, och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen. Vanligtvis är all undervisning på denna kurs obligatorisk. Vid kursstart föreligger om något pass ej är obligatoriskt.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment: salstentamen och övningstillfällen med obligatoriska övningar. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Studerande som underkänts på tentamensprov har rätt att genomgå tentamensprov ytterligare 4 gånger (=totalt 5 tentamensprov). Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som ett tentamenstillfälle.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin