Journalistik, globala medier och samhälle

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IV132

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IV132
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medie- och kommunikationsvetenskap G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 17 augusti 2017
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

Medie- och kommunikationsvetenskap B, 60 hp, eller motsvarande eller antagen till Masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning mot digitala medier och samhälle. Kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

  • utföra informationssökningar inom det akademiska fältet journalistikstudier,
  • självständigt och kritiskt reflektera över
 mediers och journalistiks betydelse i samtida samhällen, samt uppvisa god insikt i aktuell forskning i journalistikstudier, utifrån globala och inkluderande perspektiv,
  • självständigt analysera 
journalistikens (föränderliga) uttrycksformer, i relation till 
det globala och digitala landskapet,
  • förklara och utvärdera betydelsen av mångfalds-, kulturellt inkluderande och genusperspektiv inom journalistiken,
  • kritiskt diskutera samtida fenomen inom journalistik och globala medier, i teoretiskt informerade essäer och muntliga presentationer.

Innehåll

Kursen ger kunskaper om samtida roller och utmaningar för journalistik och medier i ett globaliserat och föränderligt medielandskap. Relationen journalistik, demokrati och medborgare undersöks och diskuteras utifrån teoretiska perspektiv. Aktuell debatt och kritik av global journalistik uppmärksammas och studeras utifrån kritisk teori om medier och journalistik. Kursen studerar och diskuterar nya former av professionell journalistik i det digitala medielandskapet. Kursen behandlar vidare frågor om nyanserad och inkluderande journalistik, och adresserar teoretiska perspektiv på mångfald, genus, etnicitet, minoriteter i medier och nyhetsjournalistik.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, individuella uppgifter och grupparbeten.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i föreläsningar, seminarier samt godkänt genomförande av muntliga och skriftliga examinationsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin