Arbetsrätt II

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2HR121

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2HR121
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Handelsrätt G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 30 januari 2019
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Kursen Arbetsrätt II är på B-nivå (G1F). Den ges som fristående kurs och kan ingå i utbildningsprogram vid Uppsala universitet (t.ex. Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor) när examensordningen så medger.

Behörighetskrav

Allmän rättskunskap och arbetsrätt, 15 hp

Mål

Kursen skall ge förtrogenhet med centrala rättsliga regler och principer som är av betydelse för arbetsgivare och arbetstagare samt deras respektive organisationer. Kursen har huvudsaklig inriktning på svenska förhållanden.

Efter avklarad kurs skall studenterna

  1. ha utvecklad förmåga att självständigt och inom utsatt tid identifiera juridiska problem och att identifiera det eller de regelsystem som är relevanta för lösning av problemet.
  2. ha utvecklad förmåga att självständigt och inom utsatt tid lösa arbetsrättsliga problem, inklusive förmåga att hitta relevant rättsligt material för uppgiften, förmåga att på ett godtagbart sätt tolka och tillämpa materialet och förmåga att presentera lösningen med godtagbar disposition och ett godtagbart juridiskt språk.
  3. ha förmåga att självständigt och inom utsatt tid presentera godtagbara förslag till dokumentation av rättshandlingar på arbetsrättens område.
  4. ha förmåga att självständigt och inom utsatt tid presentera underbyggda rättsliga argument utifrån flera perspektiv och förmåga att presentera argumenten på ett sätt som gynnar ett visst intresse.

Innehåll

Kursen fokuserar i materiellt hänseende på arbetsrättens centrala delar: den kollektiva arbetsrätten och den individuella arbetsrätten. Inslag av arbetsmiljörätt (inklusive ledighetsregler), diskrimineringsrätt och arbetsprocessrätt förekommer i varierande utsträckning. Kursen använder sig i stor utsträckning av ett tillämpningsperspektiv, vilket bl.a. innebär att studenterna ska arbeta med reglernas innehåll inom ramen för olika praktiska situationer som förekommer inom arbetslivet. För bästa resultat studeras därför också förhandlingsteknik i viss utsträckning.

Undervisning

Undervisningen innefattar föreläsningar, praktiska tillämpningsövningar och problembaserade seminarier (inklusive självständiga seminarieförberedelser i grupp). En stor del av kunskapsinhämtande studium utgörs av läsning av kurslitteratur och övrigt kursmaterial.

Examination

Examinationen består av fyra moduler som tillsammans utgör en s.k. examinationsportfölj. Dessa är:

  1. Individuellt seminarieobligatorium, 1 hp
  2. Förhandlingsspel (gruppvis muntlig examination), 2 hp
  3. Gruppvis skriftlig och muntlig projektuppgift, 3 hp
  4. Individuellt skriftligt prov, 9 hp

och ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 15 hp.

Den betygsskala som används vid examinationsmodul 1 är godkänd (G) och underkänd (U). Den betygsskala som används vid examinationsmodul 2 - 4 är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Slutbetyg på hela kursen ges med betyget väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). För slutbetyg G på hela kursen krävs att kursens alla fyra examinationsmoduler har betyget G. För slutbetyg VG på hela kursen krävs dessutom att prestationerna på kursen som helhet, efter en sammanvägning av hela examinationsportföljen, bedöms motsvara VG-nivå. Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. Studenter som fått betyget Underkänd (U) på examinationsmodul 4 har möjlighet till omtentamen. Studenter som fått betyget U på examinationsmodul 1 - 3 ges löpande möjlighet att komplettera med reservation för att rättningen kan ta längre tid än 25 kalenderdagar. Vid komplettering kan endast betyget godkänd (G) erhållas, undantag är dock möjligt om laga förfall jml 32 kap 8 § rättegångsbalken visas.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Godkänt resultat i det individuella seminarieobligatoriet kräver aktiv närvaro vid alla seminarier. Vid två tillfällen godtas emellertid brist på aktiv närvaro utan särskilda skäl. Vid ytterligare brist får studenten ansöka om dispens hos kursansvarig lärare. All dispens förutsätter skriftlig komplettering som anvisas av kursansvarig lärare.

Gruppförberedelser inför seminarium är undervisning i nu avsedd mening. Gruppförberedelser omfattas alltså av det individuella seminarieobligatoriet enligt ovan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin