Cellbiologi

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG102

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG102
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G2F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 19 oktober 2020
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Något av följande krävs: (1) Organismernas evolution och mångfald, 15 hp, Molekylärbiologi och genetik, 10 hp, Mikroorganismers liv och interaktioner, 5 hp, samt genomgångna kurser i kemi om 30 hp varav 15 hp ska vara avklarade, eller (2) 60 hp kemi inklusive 20 hp biokemi.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva olika typer av celler, främst eukaryota; likheter och skillnader mellan dessa funktionellt och strukturellt
  • beskriva struktur och funktion hos biomolekyler, organeller och andra strukturer i cellen samt hela cellen
  • förstå grunderna för hur olika cellulära processer som energiomsättning och metabolism, kommunikation med andra celler och den extracellulära miljön, inre transportvägar, tillväxt och programmerad död regleras och integreras på både cellulär och molekylär nivå
  • känna till och kunna använda vanliga laborativa metoder för att studera celler, och deras egenskaper samt karaktärisera cellers organellers och biomolekylers struktur och funktion
  • självständigt använda databaser för att erhålla och kritiskt utvärdera information om olika cellulära processer och celltyper
  • ställa samman och värdera cellbiologiska data i en skriftlig form som är anpassad för ett vetenskapligt innehåll
  • resonera kring etiska aspekter kopplade till djurförsök

Innehåll

Kursen är uppdelad i två delkurser; Cellbiologi I och Cellbiologi II. Under den första delen behandlas cellers morfologi, deras energi- och ämnesomsättning samt proteinsekretionen. Här studeras även hur cellerna upprätthåller vatten- och jonbalans. Kursens andra del behandlar cellernas signalsystem, cytoskelett och intracellulära transportvägar. Vidare behandlas regleringen av cellcykel samt differentiering inklusive tidig embryoutveckling på cellulär nivå. Inom cellbiologi II studeras också programmerad celldöd samt immunsystemets celler. Flera laborationer genomförs och i anslutning till dessa genomförs också problemlösningsövningar med tillämpningar från laborationerna. Studenterna insamlar gruppvis uppgifter kring specialiserade cellers struktur och egenskaper. De sammanställer sedan individuellt en text utgående från dessa insamlade uppgifter.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, seminarier, litteraturredovisningar och grupparbeten.

Deltagande i gruppundervisning och laborationer är obligatorisk.

Examination

De bägge delkurserna, Cellbiologi I 5 hp samt Cellbiologi II 5 hp avslutas med en skriftlig examination. Laborationerna redovisas muntligt gruppvis vid seminarier, baserade på av studenterna uppladdade laborationsdata. För godkänt slutbetyg krävs att bägge delprov bedömts godkända samt att laborationer och redovisningsuppgifter (5 hp) bedömts godkända.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin