Lingvistik I

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LN321

Kod
5LN321
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Lingvistik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 mars 2024
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. Logopedprogrammets uppläggning bygger på en klar progression varför den studerande skall följa kurserna i tur och ordning.

Mål

​För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

  • i huvuddrag återge hur man i lingvistiken definierar begreppet språk
  • definiera och analysera språkligt material med avseende på begrepp som används inom grammatik, såsom ord, morfem, slutna och öppna ordklasser, satsstruktur och hierarkisk struktur
  • beskriva några grundläggande begrepp inom delområdena fonetik, semantik, pragmatik, språkanvändning och datorlingvistik.

Innehåll

Presentation och diskussion av lingvistiska forskningsområden såsom fonetik, fonologi, grammatik, semantik, pragmatik, språkförändring och datorlingvistik.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar, och examinerande moment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen. Vanligtvis är all undervisning på denna kurs obligatorisk. Vid kursstart föreligger om något pass ej är obligatoriskt.

Examination

Examination på kursen består av en sluttentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin