Anneli Häyrén

Titel:
Fil. dr i företagsekonomi, organisationsteori
Lärosäte:
Uppsala universitet
Annan hemvist:
Nationellt centrum för kvinnofrid
E-post:
anneli.hayren@uu.se

Presentation

Jag skrev min avhandling om trakasserier på grund av kön i akademisk miljö. Utifrån offrens berättelser om sina situationer drog jag paralleller till mäns våld mot kvinnor de känner, och använde mig av våldets normaliseringsprocess för att visa att trakasserier på arbetet är jämförbart med våldsutövning på den privata arenan. I avhandlingen positionerade jag mig som jämställdhetsforskare med fokus på hur man gör kön på arbetet genom trakasserier och våld. Jag disputerade 2007 med avhandlingen ”Vi blev antagligen för många – könskränkande behandling i akademisk miljö”.
 

Forskningsprojekt

Projekt 1:

Från novis till nestor – ett aktionsforskningsprojekt om maskuliniteter, organisation och risk i svensk räddningstjänst

Beskrivning av projekt:

Projektet går ut på att studera förhållningssätt till och föreställningar om risk konstruerar olika sorters maskulinitet och riskpareringsstrategier samt vilka konsekvenser dessa riskpareringsstrategier kan få i termer av maskulinitet. Det mynnar ut i frågan om vem som kan bli brandman, hur man förstår sitt arbete som brandman, de inkluderings- och exkluderingsprocesser som pågår i räddningstjänsten och vilka konsekvenser dessa har. För att problematisera organisationers maktfördelning och tolkningsföreträden behövs en problematisering av hur maskuliniteter utvecklas och vilka normer de grundas på och detta utgör projektets grundpelare.

Projekt 2:

Konsekvenser av föreställningar om "den andre" - Brandmäns, ambulanspersonals och polisers interagerande med allmänheten samt relation inom och mellan blåljusverksamheter.

Fortsatt forskning om hantering av riskutsatthet i mötet mellan unga och blåljuspersonal ringar in även ambulansen och polisen, och hur maskuliniteter och risk utvecklas i relationer till avnämare, tredje man och kollegor samt hur dessa avnämare och kollegor inverkar på maskulinitetskonstruktioner hos blåljuspersonal.  

Tidsperiod:

Projekt 1: 2009-01-01—2011-12-31
Projekt 2: 2011-04-01 – 2014-12-31

Finansiärer:

Projekt 1: MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Projekt 2: Centrum för genusvetenskap – 2011-12-31

Andra forskare som ingår i projektet/projekten


 

Publikationer i urval:

Häyrén Weinestål, Anneli (2010) "Kan man diskriminera kvinnor? Har kvinnor sämre arbetsvillkor än män i akademin? Ett prat om diskrimineringsgrunden kön" i de los Reyes, Paulina (red.) (2010) Vad händer med jämställdheten – Nedslag i jämställdhetens synfält. Uppsala: Enheten för lika villkor, Personalavdelningen, Uppsala universitet.

Andersson, Anneli (2008) "Vi blev antagligen för många" Könskränkande behandling i akademisk miljö" i Heggestad, Eva (red.) (2008) En ny sits: humaniora i förvandling: vänbok till Margaretha Fahlgren, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Andersson, Anneli (2007) Vi blev antagligen för många – könskränkande behandling i akademisk miljö. Avhandling, Uppsala: Uppsala universitet. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin