Ann-Charlotte Münger

Titel:
Docent i tema Barn
Lärosäte:
Linköpings universitet, Barnafrid
E-post:
ann-charlotte.munger@liu.se
Webbsida:
Ann-Charlotte Müngers presentation vid Linköpings universitet

Presentation

Ann-Charlotte Münger är barn- och ungdomsforskare vid Barnafrid, Linköpings universitet. Müngers forskning handlar om hur olika samhälleliga institutioner såsom socialtjänst och förskola/skola men också verksamheter inom civila sektorn identifierar och responderar på barns och ungas behov av skydd, stöd och rätt till delaktighet när de upplever våld inom familjen. 

Forskningsprojekt

Ann-Charlotte Münger deltar i tema Barns, Linköpings universitets forskningsprojekt: Familjehem sökes. Rekrytering, bedömning och samverkan inom familjehemsvården. 

Tidsperiod: 2022–2025

Familjehem sökes. Rekrytering, bedömning och samverkan inom familjehemsvården. Projektets webbplats på liu.se

Münger deltar också i EU-projektet “After the Violence: Ensuring Child Rights Based Protection and Support to children who are victims of domestic violence, during and after their stay at women shelters in Sweden” (AVEC)

Efter våldet – Rättigheter för barn i skyddat boende. Projektets webbplats på liu.se

Publikationer i urval:

Münger, A-C., Lindberg, J., Fröberg, F. & Korhonen, L. (2021). Erfarenheter av pedagogiska utmaningar vid genomförandet av examensmålet våld mot barn på landets lärosätenSocialmedicinsk tidskrift, vol. 98 , s. 661-670. 

Bris (2020) Min tur att berätta. Barns röster om att leva med våld. Sveriges stadsmissioner och Bris. Medförfattare. 

Münger, A-C. & Mattsson, T. (2020) 'The Needs of the Child Have Been Met'. Preliminary Assessments regarding Domestic Violence in Swedish Child Protections Services. Nordic Social Work Research, 10 (2) 110-113. First published online: 25 Sep 2018. 

Markström, A-M. & Münger, A-C. (2020) Lyssna, reagera och agera. Förskolans, skolans och fritidshemmets möte med barn och elever som upplever våld i nära relationer. Lund: Studentlitteratur.

Münger, A-C. & Markström, A-M. (2019) School and Child Protection Services Professionals’ Views on the School’s Mission and Responsibilities for Children living with Domestic Violence – tensions and gaps. Journal of Family Violence, 34 (5): 385-398. 

Markström, A-M. & Münger, A-C. (2018) The decision whether to report on children exposed to domestic violence: perceptions and experiences of teachers and school health staff. Nordic Social Work Research, 8 (1): 22-35. 

Münger, A-C. & Markström, A-M. (2018) Recognition and identification of children in preschool and school who are exposed to domestic violence. Education Inquiry, 9 (3): 299-315.

Münger, A-C. (2017) Det (o)synliga våldet – en fråga för hela kommunen? En undersökning av hur socialtjänster i Östergötlands län arbetar med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen i Östergötland.

Markström, A-M. & Münger, A-C. (2017) Fokusgruppssamtal om svåra frågor. Venue, vol 6, Nr 1. 

Münger, A-C. (2015) ‘The Best Interests of the Child’ or the ‘Best Interests of the Family’? How the Child Protection Services in Sweden Respond to Domestic Violence. I Hydén, M., Gadd, D. & Wade, A. (red.) Response-Based Approaches to the Study of Interpersonal Violence. Hampshire: Palgrave.

Münger, A-C (2015) Leva ett så normalt liv som möjligt. Det är där hjälpen ska sättas in. En brukarundersökning i sex stockholmskommuner arbete mot våld i nära relationer. Forskningsrapport 2015:1. Stockholm: FoU Nordväst i Stockholms län.

Münger, A-C (2009) Att förebygga och förhindra mäns våld i nära relationer inom Östergötlands län. Kvinnors upplevelser och erfarenheter av uppbrottsprocessen – en kunskapsöversikt och intervjustudie om kvinnors egna berättelser om sitt uppbrott. FoU-rapport 56:2009. Linköping: Linköpings kommun. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin