Folksjukdomar

En åldrande befolkning, cancer, diabetes, kroniska smärta, antibiotikaresistens, hjärtsjukdomar, virussjukdomar och psykisk ohälsa är några av samhällets stora hälsoutmaningar. Alla kan drabbas. Idag dör varannan människa i västvärlden av hjärtsjukdomar. Mer än var tredje svensk drabbas någon gång i livet av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning i hjärnan. I Sverige har över en halv miljon människor diabetes och den psykiska ohälsan i samhället har ökat de senaste decennierna, särskilt bland kvinnor och unga. Den sjukdom vi kallar cancer omfattar fler än 200 sjukdomar. Trots stora vetenskapliga framsteg är utmaningarna fortfarande stora.

Vid Uppsala universitet finns bred grundforskning inom folkhälso- och vårdvetenskap, immunologi, genetik och patologi, kirurgiska vetenskaper, kvinnors och barns hälsa, medicinsk biokemi och mikrobiologi, medicinsk cellbiologi, medicinska vetenskaper och neurovetenskap. Även mångvetenskapliga satsningar bidrar i jakten på ny kunskap för att bättre kunna förebygga sjukdomar, lindra lidande och finna nya behandlingsformer för framtiden.

Illustration av en människokropp i genomskärnning med markerade organ, nerver och blodådror.

Exempel på pågående forskning

Exempel på projekt, centrum och nätverk

U-CAN

Forskningsmiljön U-CAN samlar in och strukturerar data, biomolekyler, tumör- och blodprover från cancerpatienter före, under och efter behandling. Materialet används för att utveckla metoder och läkemedel för diagnos och behandling av tumörsjukdomar.

U-CAN

U-CARE

Forskningsmiljön U-CARE studerar hur personer som drabbats av kroppsliga sjukdomar och deras anhöriga påverkas psykosocialt, samt vilken hjälp de behöver för att handskas med olika besvär. Ny kunskap inom området används för att utveckla behandlingsprogram för dessa besvär.

U-CARE

SciLifeLab – Science for Life Laboratory

Vid Uppsala universitet finns SciLifeLab som är ett internationellt centrum som utvecklar, använder och tillhandahåller avancerad teknologi för molekylär biovetenskap med betoning på hälsa och miljö.

SciLifeLab

Uppsala Clinical Research Center (UCR)

Syftet med UCR är att förbättra och underlätta klinisk forskning och att följa upp kvaliteten i vården. Det görs genom att föra samman akademisk, klinisk och teknisk expertis. Här utförs kliniska studier, observationsstudier, biostatistik och kvalitetsuppföljning inom hälso- och sjukvård.

Uppsala Clinical Research Center (UCR)

Biobank Sverige

Nationell biobanksresurs i samverkan med hälso- och sjukvård, näringsliv och patientorganisationer, som Uppsala universitet är värd för. Infrastrukturen syftar till att ge Sverige de bästa förutsättningarna för vård och forskning inom biobanksområdet, såväl nationellt som internationellt.

Biobank Sverige

Anders Wiklöf-institutet för hjärtforskning

Anders Wiklöf-institutet för hjärtforskning är en forskningssatsning med målet att bättre kunna förutse och förhindra hjärt-kärlsjukdomar. Vid institutet möter experter inom hjärt-kärlsjukdomar experter inom datavetenskaper, artificiell intelligens (AI), statistik, innovation, och förvaltning och tillgängliggörande av medicinska datamängder.

Anders Wiklöf-institutet

SCAPIS-databasen

I den nationella SCAPIS-studien har drygt 30 000 svenskar fått genomgå omfattande hälsoundersökningar. studiens databas för storskalig forskning har syftet att hitta personer med risk för sjukdom i hjärta, kärl och lungor innan de blir sjuka och ge dem en chans till överlevnad.

SCAPIS – Swedish CArdioPulmonary bioImage Study

Uppsala diabetescentrum (UDC)

Diabetes tillhör våra stora folksjukdomar och dess följder har stor inverkan på patienternas livskvalitet. Uppsala universitet kraftsamlar inom diabetesforskning i ett mångvetenskapligt centrum med fokus på att förebygga och behandla diabetes – Uppsala diabetescentrum (UDC).

Uppsala diabetescentrum

SWEDELIVER

Forskningscentrum med fokus på nya strategier för läkemedelstillförsel. Bygger på tvärvetenskapligt samarbete mellan akademi och industri med farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet som centrets akademiska nav.

SWEDELIVER

Prevention barnfetma

Nationlellt forskningsprojekt som koordineras av Uppsala universitet. Syftet med projektet är att förebygga övervikt och fetma bland barn 0–6 år i Sverige. I samarbete med hälso-och sjukvården, akademin och näringslivet jobbar projektet för visionen noll barnfetma det vid skolstart 2030.

Prevention barnfetma

EpiHubben

En samlingspunkt för juniora och seniora forskare för att utbyta erfarenheter och metoder inom epidemiologi. Man jobbar för att förstå sjukdomars uppkomst och hur sjukdomar kan förebyggas. Forsakrna gör också också beräkningar av vilken effekt olika typer av behandling och läkemedel kan ha. forskningen spänner över flera områden, till exempelbenskörhet, cancer, diabetes, psykiatriska sjukdomar och studier av livsstilsfaktorer.

EPIHubben

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin