Anders Wiklöf-institutet för hjärtforskning

Anders Wiklöf-institutet för hjärtforskning är en fokuserad forskningssatsning med målet att bättre kunna förutse och förhindra hjärt-kärlsjukdomar. Institutet har kunnat starta tack vare en donation av den åländske affärsmannen Anders Wiklöf. Vid institutet möter experter inom hjärt-kärlsjukdomar experter inom datavetenskaper, artificiell intelligens (AI), statistik, innovation, och förvaltning och tillgängliggörande av medicinska datamängder.

Bakgrund

Sverige är ett land med helt unika förutsättningar för medicinsk big data-forskning. Vi har världsledande medicinska register som täcker hela befolkningen sedan längre tid tillbaka än i de flesta andra länder. Vi har en lång tradition av insamling av stora befolkningsstudier med frivilliga försökspersoner som följts under decennier. Vi har en gemensamt finansierad sjukvård där alla medborgare deltar och vi har varit mycket tidiga med införandet av elektroniska sjukjournaler.

Vid institutet drivs ett nationellt initiativ för att samordna alla landets befolkningsstudier i en gemensam digital förvaltning med målet att möjliggöra världsledande forskning. I en pilotstudie av den infrastrukturen omfattande nästan en miljon svenskar har man upptäckt nya orsaker till subarachnoidalblödning, en ovanlig men allvarlig form av stroke, och nu pågår forskning på ännu större datamängder kring flera hjärt-kärlsjukdomar. I en annan studie har man samordnat och inhämtat blodprover från ett antal stora europeiska befolkningsstudier, och utforskar just nu molekyler som kan användas för att upptäcka en stundande hjärtinfarkt månaderna innan den inträffar. Vid institutet forskas även på digitala vårddata, sensordata, bilder och patientgenererade data, med målsättningen att med hjälp av AI kunna förutspå framtida diagnoser och vårdbehov. AI-metoder kräver stora mängder data som behöver mycket bearbetning av experter inom flera fält för att bli användbara, och de kräver att lagring och tillgängliggörande uppfyller de strängaste kraven på säkerhet och riktighet.

Institutet är samlokaliserat med universitets AI-satsning AI4research. Denna tvärvetenskapliga satsning har nu möjlighet att utnyttja de fantastiska datamängder som är unika för Sverige för att förbättra möjligheterna för vården att kunna förutse och förhindra hjärt-kärlsjukdomar.

Kontaktperson

Johan Sundström, professor vid institutionen för medicinska vetenskaper.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin