Organisation och ledning

Institutionen leds av en prefekt och en institutionsstyrelse. Prefekten har i det löpande arbetet stöd av en ledningsgrupp. Som stöd till institutionsstyrelsen finns också en strategikommitté.

Avdelningar

Institutionen är administrativt indelad i tolv avdelningar, som leds av avdelningsföreståndare med delegerat personal- och ledningsansvar, och är en del av Uppsala universitets linjeorganisation.

Utöver det finns en administrativ avdelning, som leds av en administrativ chef, med ansvar för ekonomi, HR och service, samt en grundutbildningsavdelning, som leds av studierektor för grundutbildningen.

Forskningsprogram

Forskningen vid institutionen är organiserad i 14 forskningsprogram som leds av programansvariga professorer.

Enheter

Vid institutionen finns också fyra enheter. De 14 forskningsprogrammen är tematiskt indelade i tre forskningsenheter och de tre infrastrukturavdelningarna vid institutionen är samlade i en infrastrukturenhet.

Utbildningsorganisation

Grundutbildningen leds av studierektorer på grundnivå och av programansvariga för de olika utbildningsprogrammen. Vid institutionen ges också teknisk-naturvetenskapligt basår och bedrivs uppdragsutbildning.

Forskarutbildningen leds av studierektor för forskarutbildningen och av forskarutbildningsansvariga professorer.

Mail till ledningsgruppen: ledningsgrupp@physics.uu.se

Institutionsstyrelsens sammansättning och arbetsformer regleras av Arbetsordning för Uppsala universitet UFV 2017/95.

Ledamöter

 • Richard Brenner, prefekt och ordförande
 • Karin Schönning, lärare/forskare
 • Rebeca Gonzalez Suarez, lärare/forskare
 • Rikard Enberg, lärare/forskare
 • Oscar Grånäs, lärare/forskare
 • Camilla Thulin, teknisk/administrativ personal
 • Felix Sorgenfrei, doktorand
 • Jakob Beise, doktorand
 • Minna Palmgren Thun, grundutbildningsstudent

Suppleanter

 • Andreas Lindblad, ställföreträdande prefekt och prefektens personliga suppleant
 • Daniel Primetzhofer, lärare/forskare
 • Biplab Sanyal, lärare/forskare
 • Andreas Solders, lärare/forskare
 • Ralph Scheicher, lärare/forskare
 • ​Suzanne Strömberg, teknisk/administrativ personal
 • Axel Pontén, doktorand
 • Ante Johansson Ayres, grundutbildningsstudent

Kallelser och protokoll till institutionsstyrelsen finns under Dokument i mappen Styrelsen.

Strategikommittén vid institutionen för fysik och astronomi är ett beredande organ, vars uppgift och sammansättning regleras av institutionen för fysik och astronomis arbetsordning.

Medlemmar

Maxim Zabzine, fysikdekan, ordförande
Andreas Lindblad, ämneskoordinator (GU)
Paul Barklem, institutionens representant i forskningsberedningen
Oscar Grånäs, institutionens representant i samverkansberedningen
Gabriella Andersson, institutionens representant i forskarutbildningsnämnden
Michael Papenbrock, lika-villkorsombud
Vakant, representant för yngre lärare

Närvarorätt och yttranderätt

Richard Brenner, prefekt

Närvarorätt

Camilla Thulin, kommunikatör

Astronomi och rymdfysik

Eric Stempels

Fysikens didaktik

Bor Gregorcic

Högenergifysik

Rikard Enberg

Kärnfysik

Johan Nyberg

Materialfysik

Gabriella Andersson

Materialteori

Biplab Sanyal

Röntgenfysik

Nicusor Timneanu

Teoretisk fysik

Maxim Zabzine

Tillämpad kärnfysik

Henrik Sjöstrand

FREIA

Maja Olvegård

The Svedberglaboratoriet

Elin Hellbeck

Ångström Verkstad

Johan Chau Söderström

Forskningsprogram och programansvariga professorer vid institutionen för fysik och astronomi framgår av Verksamhetsplan Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap.

Energimaterialens fysik

Håkan Rensmo

Fysikundervisningens didaktik

Urban Eriksson

Högenergifysik

Arnaud Ferrari

Instrumentering och acceleratorer

Hermann Dürr

Kemisk och biomolekylär fysik

Philippe Wernet

Kvantmateriens teori

Annica Black-Schaffer

Kärnfysik

Lars Eklund

Materialfysik

Daniel Primetzhofer

Materialteori

Olle Eriksson

Observationell astrofysik

Nikolai Piskunov

Rymd- och plasmafysik

Yuri Khotyaintsev

Teoretisk astrofysik

Paul Barklem

Teoretisk fysik

Maxim Zabzine

Tillämpad kärnfysik

Stephan Pomp

Program med nyantagning

Fysik

Mattias Klintenberg

Fysikens didaktik

Urban Eriksson

Program utan nyantagning

Astronomi och astrofysik

Nikolai Piskunov

Rymd- och plasmafysik

Nikolai Piskunov

Teoretisk fysik

Ulf Danielsson

Tillämpad kärnfysik

Stephan Pomp

Forskarutbildningsansvarig professorer i fysikämnet hänvisar vid behov frågor vidare till biträdande forskarutbildningsansvariga professorer.

Ämnesstudieplaner, som ger specifik beskrivning för respektive forskarutbildningsämne finns på teknisk-naturvetenskapliga fakultetens webbplats.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin