Maktutövning, mänskliga rättigheter och AI: Offentlig rätt och
mångvetenskap präglar Anna-Sara Linds forskning

Anna-Sara Lind

​​Professorn i offentlig rätt Anna-Sara Lind forskar om de rättsliga spörsmål som handlar om relationen mellan enskilda individer och det offentliga Sverige. Hon är även involverad i och leder ett flertal mångvetenskapliga projekt om bland annat AI och mänskliga rättigheter.

Den offentliga rätten omfattar både konstitutionell rätt och förvaltningsrätt, och ämnet är intimt sammanflätat med vårt samhälles utveckling och historia. Hur ska det allmänna organiseras och vilka gränser kan sättas för maktutövning?

Den nationella förvaltningen i Sverige är växande och ett nödvändigt medel för att förverkliga såväl grundläggande juridiska krav såsom fri- och rättigheter och rättssäkerhet liksom politik. Förvaltningen har emellertid allt fler styrmedel att förhålla sig till och har ett uppdrag som blivit allt mer komplext. Regelmassan växer med både nationella och internationella regler samt nationell politik, och ställer idag stora krav på förvaltningens och den enskilde tjänstemannens förmåga att förvalta och utföra sina uppdrag.

Till detta kommer att allt fler är med och skapar reglerna i Sverige. Vi ser också att den europeiska sfären blivit en integrerad del av den nationella och att svenska regler skapas bortom det nationella parlamentet, EU-rätten är idag en integrerad del av svensk rätt. Även mänskliga rättigheter har blivit svensk lag när det handlar om Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen.

- Jag undervisar i konstitutionell rätt, förvaltningsrätt och mänskliga rättigheter och när man verkar i dessa ämnen är också EU-rätten en självklar del. Sedan jag disputerade i konstitutionell rätt på en avhandling om sociala rättigheters konstitutionella status, har jag varit del av och lett flera olika forskningsprojekt i vilka den offentliga rätten aktualiserats, säger Anna-Sara Lind och fortsätter:

- Rätten till hälsa och rätten till privatliv när det gäller biobanker har jag beforskat i ett större mångvetenskapligt europeiskt projekt, liksom kopplingen mellan religion och välfärd tillsammans med forskare från teologi och historia. Jag har även studerat hur medborgarskap och sociala rättigheter vuxit fram både nationellt och i europarätten, tillsammans med forskare från filosofi och statsvetenskap.

Anna-Sara är också sysselsatt med att lära sig mera om och beforska våra grundlagar och förvaltningsrätten, och har skrivit artiklar med många olika teman, såsom tryckfrihet, etikprövning, digitalisering och metodfrågor. Hon har tillsammans med kollegor bidragit till flera läroböcker, i till exempel medicinsk rätt, socialt arbete och komparativ konstitutionell rätt men har också författat populärvetenskapliga skrifter, bl.a. när det gäller mänskliga rättigheter.

Leder mångvetenskapliga projekt om AI och demokratisk inkludering

För tillfället leder Anna-Sara två mångvetenskapliga projekt. Det ena, Artificiell intelligens, demokrati och mänsklig värdighet, finansieras av Wallenbergstiftelserna och involverar forskare från rättsvetenskapen, religionsfilosofin och statsvetenskapen. Åtta forskare ingår i gruppen och studerar rättsliga, filosofiska och politiska implikationer av en allt starkare AI.

- Huvudfrågan är om stark, medveten, AI alls är möjlig och hur det skulle påverka mänsklig värdighet, mänskliga rättigheter och demokrati samt de etiska frågor som hör till detta nya problemkomplex. Projektet är ett av många i en stor nationell satsning på att skapa forskning om AI inom ramen för humaniora och samhällsvetenskap (WASP-HS, se wasp-hs.org).

- Sedan denna nationella satsning startade år 2019 har jag också haft den stora glädjen att få vara med i styrgruppen för detta projekt. Många forskare vid vårt universitet är engagerade i dessa frågor och det är oerhört spännande att se hur forskningen utvecklas inom detta fält.

Det andra projektet har fått titeln ”Contributivism” och är ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet. I det här sammanhanget studerar forskarna hur demokratisk inkludering motiveras av ekonomiska bidrag, t.ex. hur en person kan få medborgarskap genom stark ekonomisk anknytning via arbete. Anna-Sara arbetar här med såväl svensk som europeisk rätt och i slutet på 2022 anordnades en internationell konferens där Unionsmedborgarskapets 30 årsjubileum uppmärksammades.

Impact of Religion

- Som ung forskare fick jag komma med i ett stort mångvetenskapligt forskningsprogram Impact of Religion – challenges for society, law and democracy. Programmet varade under mer än 10 års tid och involverade totalt närmare 100 forskare.

Från 2014 blev Anna-Sara biträdande programledare och sedan 2020 är hon vetenskaplig ledare för Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS). Det var vid CRS som Impact-programmet var placerat.

Detta program startades upp av jurister och religionsvetare och kom att inkludera forskare från mer än 30 discipliner. Det är oerhört inspirerande att se hur vi jurister tillsammans med företrädare från andra discipliner bygger ny forskning som leder till kunskap som är viktig för samhället!

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin