Arabiska A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5AB101

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5AB101
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Semitiska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 februari 2007
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.Den ingår dessutom som obligatorisk kurs i Orientalistikprogrammet, arabisk inriktning. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-02-15.

Behörighetskrav

Sv B/Sv2 B och En B eller lägst C-språk B/steg 3

Mål

Kursen syftar till att ge en introduktion till den moderna standardarabiskans grammatik och elementär färdighet i det talade och skrivna högspråket, samt ge en orientering om religionerna i väst- och centralasien med tonvikt på islam.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Det som anges i följande delkursers målbeskrivningar, som återfinns i motsvarande fristående kursers kursplaner:

Delkurs 1: Arabisk grammatik

Delkurs 2: Arabisk textkurs

Delkurs 3: Muntlig och skriftlig färdighet i arabiska

Avseende delkurs 4: Arabiska realia:

beskriva grunddragen i arabernas äldre historia och erövringarna under islamisk tid

redogöra för den medeltida arabiska civilisationen

redogöra för den religiösa situationen på Arabiska halvön före islams uppkomst

redogöra för islams grundläggande troslära och historia

redogöra för arabiskans ställning bland de semitiska språken

redogöra för den klassiska arabiskans uppkomst

beskriva framväxten av den moderna standardarabiskan

redogöra för bruket av högspråk och dialekt i arabvärlden (diglossi)

redogöra för grunddragen i den arabiska litteraturhistorien

Innehåll

Delkurs 1: Arabisk grammatik, 7,5 hp

Delkurs 2: Arabisk textkurs, 7,5 hp

Delkurs 3: Muntlig och skriftlig färdighet i arabiska, 7,5 hp

Delkurs 4: Arabiska realia, 7,5 hp

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen avser första terminens studier inom ämnesområdet arabiska. Fördjupning till filosofie kandidatexamen kräver ytterligare 90 hp inom detta, varav en kandidatuppsats om 15 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin