Hållbar utveckling B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MV021

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MV021
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar utveckling G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 januari 2010
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Hållbar utveckling A 30 hp, eller motsvarande

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för dagens miljö- och utvecklingsproblematik och begreppet hållbar utveckling, samt uppvisa specialiserad kunskap om ett specifikt fall eller område inom ämnet Hållbar utveckling;
  • ge exempel på olika synsätt och ideologier inom miljö- och utvecklingsområdet;
  • redogöra för historiska, idéhistoriska och filosofiska perspektiv på miljö och utveckling;
  • föra in en existentiell dimension i miljö- och utvecklingsdiskussionen;
  • redogöra för och argumentera kring vetenskapens/teknikens möjligheter och begränsningar, deras roll i samhället och människors ansvar för hur de används;
  • uppvisa god färdighet i att planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt arbete inom området;
  • formulera ett personligt förhållningssätt till sin egen roll i hållbarhetsproblematikens orsaker och lösningar och därigenom stärkt sin förmåga att möta en föränderlig omvärld.

Innehåll

Kursen innehåller ett inledande obligatoriskt moment om 15 hp. I moment två ges studenten möjlighet till tematisk specialisering om 7,5 hp. I moment tre genomförs ett självständigt, vetenskapligt arbete om 7,5 hp.

Moment 1:

Värderingar, världsbilder och visioner, 15 hp

Tonvikt läggs vid att analysera olika synsätt på tillståndet i världen inom miljö- och utvecklingsområdet. Miljöfrågans utveckling och utvecklingsbegreppets framväxt kartläggs. Kursen gör även en ansats att diskutera olika etiska, filosofiska och vetenskapliga synsätt på människans förhållningssätt till naturen. Likaså belyses olika synsätt på utveckling och teknik med tonvikt på utvecklingskritiska perspektiv. Synsättsanalys av debatter kring miljö- och utvecklingsfrågor är för kursen en återkommande arbetsmetod. Slutligen bemöts skilda visioner om framtiden.

Moment 2:

I moment 2 får studenten välja att läsa valfri B-kurs i Hållbar utveckling, 7,5 hp (betyder för läsåret 09/10 Människan och maskinen eller Livsfilosofi och det moderna samhället).

Livsfilosofi och det moderna samhället, 7,5 hp

Livsfilosofins betydelse för miljö- och utvecklingsproblematiken. Uppfattningar om det goda livet i olika historiska epoker och skilda kulturer och religioner. Det moderna samhällets värdegrunder. Människans natur, behov och moral utifrån olika perspektiv. Forskning och teorier om lycka, livsstilar och existentiella grundsyner, reflektioner och egna erfarenheter. Visioner av det goda samhället.

Människan och maskinen - perspektiv på teknik, makt och samhälle, 7,5 hp

Kursen inleds med att diskutera historiska, idéhistoriska och filosofiska perspektiv på teknologi. Tonvikt läggs vid synsätt på teknikens betydelse och funktion på samhällelig och individuell nivå samt teknikens möjligheter och begränsningar för att lösa miljö- och utvecklingsproblem. Vidare behandlas nya teknologier och dess samhälleliga konsekvenser. Detta innebär delvis att metoder för riskbedömning och teknikvärdering utvärderas och analyseras samt att ett maktperspektiv på teknikutveckling och användning anläggs.

Moment 3:

I moment 3 får studenten välja mellan att författa en B-uppsats i hållbar utveckling eller genomföra ett projektarbete.

Tvärvetenskapligt uppsatsarbete, 7,5 hp

Studenten genomför ett tvärvetenskapligt uppsatsarbete individuellt eller i grupp på miljö- och utvecklingsrelaterade teman. Metodkunskap fördjupas och inom ramen för arbetet fördjupas förmågan att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och genomföra ett vetenskapligt arbete, samt att muntligt och skriftligt diskutera slutsatser och argument som ligger till grund för arbetet.

Projekt för hållbar utveckling, 7,5 hp

Studenten genomför ett projektarbete individuellt eller i grupp som på ett eller annat sätt syftar till att bidra till hållbar utveckling. Projektet behandlas under återkommande seminarier och presenteras skriftligt och muntligt.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, debatter, seminarier, studiebesök, grupparbeten samt handledarträffar. Föreläsningarna ges i huvudsak av gästföreläsare från olika akademiska discipliner. Undervisningsformerna stimulerar till aktivt studentdeltagande.

Examination

Examinationens innehåll:

Värderingar, världsbilder och visioner, 15 hp: Studenterna examineras genom skrivuppgifter inför och aktivt deltagande vid seminarier (7,5 hp) samt avslutningsvis genom PM-skrivande (7,5 hp).

Människan och maskinen - Perspektiv på teknik, makt och samhället samt Livsfilosofi och det moderna samhället 7,5 hp: Studenten examineras löpande genom skriftlig förberedelse inför och aktivt deltagande vid seminarier (3 hp) samt vid kursens slut genom skriftlig och muntlig redovisning av projektarbeten (4,5 hp).

Tvärvetenskapligt uppsatsarbete i hållbar utveckling, 7,5 hp: Den färdiga uppsatsen, presentationen av denna samt deltagande vid opponering (7,5 hp) utgör examinationen för momentet.

Projekt för hållbar utveckling, 7,5 hp: Det genomförda projektet, deltagande vid seminarier, samt dokumentation och presentation av projekt (7,5 hp) utgör examinationen för momentet.

Det slutgiltiga betyget för Hållbar utveckling B kommer att vara en sammanvägning av resultaten från de olika momenten.

Övriga föreskrifter

Nämnda böcker i litteraturlistan är förslag på litteratur, annan litteratur och artikelkompendium kommer att tillkomma.

Samtliga kurser förutom Tvärvetenskapligt uppsatsarbete i Hållbar utveckling kan sökas separat.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin