Marknadsföring och organisering - grupp och individ

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2FE211

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2FE211
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Företagsekonomi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Företagsekonomiska institutionens styrelse, 15 februari 2012
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs.

Kursplanen är fastställd av styrelsen vid Företagsekonomiska institutionen på delegation av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden. Kursplanen träder i kraft 2012-09-03.

Behörighetskrav

Behörig att registreras är den som följt A-nivån 30 hp och som vid registreringstillfället har minst 15 hp avklarade från A-nivån.

Mål

Det övergripande syftet med kursen är att skapa förståelse för individers, gruppers och organisationers beteende i olika sammanhang. Dels förståelse för vår roll och vårt beteende som konsumenter, dels förståelse för vår roll och vårt beteende som medarbetare i organisationer samt hur det påverkar gruppens och organisationens beteende.

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

- fördjupat förstå samt redogöra för hur vi fungerar som konsumenter

- beskriva och analysera hur olika aspekter hos individ, grupp och organisation påverkar möjligheter att uppnå verksamhetens mål

- tillämpa grundläggande kunskaper om vad som styr människors beteende för att analysera skeenden och situationer i den företagsekonomiska praktiken

- reflektera och förhålla sig kritisk till de olika modellerna som förmedlas av kurslitteraturen

- relatera den kunskap som tillägnats på kursen till kunskap om organisering och marknadsföring som hämtats på A-nivån samt parallellt hämtad kunskap om verksamhetens styrning.

- sammanfatta komplex information och göra kvalificerade skriftliga presentationer

- värdera andra studenters analyser och lösningar på organisatoriska och marknadsproblem

- delta och samarbeta via webbaserade grupparbeten

Innehåll

Kursen är organiserad kring ett antal frågeställningar med praktisk anknytning. Den övergripande frågeställningen handlar om hur olika individ, grupp och organisationskarakteristika påverkar en organisations förmåga att kommunicera internt och externt. Vidare ger kursen en fördjupad bild av hur företag arbetar praktiskt i marknadsfrågor och hur organisationen kan få människor att arbeta mot gemensamma mål. Kursen syftar även till att skapa medvetenhet och förståelse för de krafter och den dynamik som gör sig gällande i mänskliga processer i arbetslivet. De övergripande områden som behandlas under kursen är konsumentbeteende samt organisationsbeteende.

Undervisning

Kursen ges på svenska med i huvudsak engelsk litteratur. Kursen är helt webbaserad och bygger på självstudier. Information om olika studiemoment och aktiviteter finns på kursens webbplats. Kursen innehåller inte några fysiska sammankomster. Kommunikationen mellan deltagande studenter och lärare sker i huvudsak via olika tekniska lösningar på kursens webbplats. Detta förutsätter att deltagarna har tillgång till Internetansluten dator samt kringutrustning enligt instruktioner från institutionen. Undervisningen sker i form av till exempel webbaserade föreläsningar, inlämningsuppgifter, skriftliga uppgifter i grupp och enskilt.

Examination

Examination sker genom skriftliga prov, samt genom skriftliga redovisningar, webbprov samt en tentamen i sal för att kunna erhålla betyget Väl godkänt. Kursen innehåller obligatoriska moment. Examinationen sker enskilt eller i grupp.

Betygskriterier redovisas i kursens studiehandledning. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Individuella samt gruppvisa inlämningsuppgifter som lämnas in efter utsatt tid betygssätts inte, om inte särskilda skäl kan styrkas. Eventuellt påförda restuppgifter och kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen. Om detta inte sker erhålls betyget Underkänd. Omregistrering på kursen kan endast göras på kommande kurser i mån av plats.

OBS. Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

Övergångsbestämmelser

Kursen ersätter/överlappar bland annat Marknadsföring, konsumenter och företag 2FE201, Marknadsföring, konsumenter och företag, distans 2FE205, Marknadsföring B, distans 2FE954, Marknadsföring B 2FE282, Organisationsbeteende B 2FE956, Organisationsbeteende 2FE615 samt Organisationsbeteende 2FE203, 2FE207

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin