Franska C1

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5FR023

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5FR023
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Franska G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionen för moderna språk, 30 november 2011
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den ingår i lärarprogrammet, 210/240/270/ 300/330 högskolepoäng, som specialisering. Den ingår även i gymnasielärarprogrammet, 300 hp. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionens utbildningsnämnd 1977-05-13 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-11-16.

Behörighetskrav

Franska A och minst 15 p/22,5 hp på Franska B 1, vari ska ingå Skriftlig språkfärdighet.

Mål

Utbildningen syftar till att ge säker språkfärdighet i tal och skrift, vidare antingen fördjupade kunskaper inom ett eller flera av de områden som tidigare studerats eller breddning av kunskaperna till ytterligare områden, samt förmåga att göra en självständig undersökning av ett begränsat ämne.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- i tal och skrift på franska kunna uttrycka sig varierat och anpassat

till situation och mottagare

- ha fördjupade insikter i ett av följande områden: fransk språkvetenskap,

fransk litteraturvetenskap, kultur och samhälle i den franskspråkiga

världen

- i ett examensarbete ha visat att han/hon behärskar ett vetenskapligt

arbetssätt

Innehåll

Kursen består av tre delkurser, varav två obligatoriska och en valfri. Den valfria delkursen väljs bland följande: Språkvetenskap II, Litteraturvetenskaplig metod, Språket och litteraturen under medeltiden.

Obligatoriska delkurser:

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp; obligatorisk)

Övningar i översättning från svenska till franska.

Skriftligt prov i översättning från svenska till franska.

Efter avslutad kurs ska studenten

- väl behärska mer komplexa strukturer i franskan för att kunna översätta

svensk text till idiomatisk franska

- kunna använda ett varierat och nyanserat franskt ordförråd

- vara mycket väl förtrogen med skillnader och likheter mellan svenskt och

franskt språkbruk

- vara väl förtrogen med relevanta grammatikor och ordböcker

Delkurs 2. Examensarbete (15 hp; obligatorisk)

Ett examensarbete inom språk, litteratur eller kultur och samhälle redovisas normalt i form av en uppsats om 15-20 sidor på vårdad franska. Uppsatsen ska visa att den studerande behärskar ett vetenskapligt arbetssätt: problemformulering, litteratursökning, materialinsamling, analys och disposition av materialet samt bibliografisk sammanställning av källor. Handledare utses i särskild ordning. Ämnesval görs i samråd med denne. Undervisning ges i form av seminarier och enskild handledning. Som avslutning ska den studerande försvara sitt examensarbete vid ett seminarium. Inom delkursen ska den studerande även opponera på en annan students framlagda examensarbete.

Betyget baseras på såväl examensarbetets kvalitet som på graden av självständighet under arbetet. Dessutom tas hänsyn till genomförandet av opposition och försvar.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- kunna självständigt genomföra en undersökning inom språk, litteratur

eller kultur och samhälle

- kunna formulera relevanta frågeställningar och problem

- kunna samla in, ordna och analysera ett empiriskt material

- kunna söka och bibliografiskt sammanställa och korrekt referera till

primär- och sekundärlitteratur

- kunna på vårdad franska skriftligt presentera den genomförda

undersökningen

- kunna försvara det egna arbetet och opponera på andras arbeten

Valfria delkurser:

Delkurs 3. Språkvetenskap II (7,5 hp; valfri)

Fördjupning av insikter i modern fransk språkvetenskap genom studium av vetenskaplig originallitteratur på franska rörande ett centralt eller aktuellt problemområde inom fransk syntax, semantik eller pragmatik.

Skriftlig och/eller muntlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- kunna tillgodogöra sig vetenskaplig originallitteratur på franska inom

ett givet språkvetenskapligt problemområde

- kunna följa lingvistisk argumentation inom det givna problemområdet

- kunna identifiera de teoretiska paradigm som kommer till uttryck i de

studerade texterna

- kunna analysera autentiska korpusexempel inom det givna problemområdet

med hjälp av de språkvetenskapliga texterna

- kunna skriftligt och muntligt redogöra på franska för teorier och

resultat inom det givna problemområdet

Delkurs 4. Litteraturvetenskaplig teori och metod (7,5 hp; valfri)

Orientering i litteraturvetenskaplig teori och metod. Läsning och diskussion av skönlitterär och litteraturvetenskaplig text. Förmågan till analys av skönlitterära verk och redovisning på franska av den litteraturhistoriska bakgrunden för verken tränas, liksom förmågan att sätta sig in i och på franska redogöra för de metoder som är specifika för litteraturvetenskapen.

Skriftlig och/eller muntlig examination

Efter avslutad delkurs ska studenten:

- ha tillägnat sig och kunna diskutera skönlitterära verk från olika

perioder

- kunna redogöra på franska för de lästa verkens plats i relevanta

kulturella, sociala och politiska sammanhang

- vara förtrogen med skillnaderna mellan de viktigaste litterära genrerna

- vara förtrogen med viktiga litteraturvetenskapliga begrepp

- kunna genomföra en analys av ett franskt skönlitterärt verk

- kunna redovisa analysen muntligt och skriftligt på franska med

diskussion av den litteraturvetenskapliga metod som använts

Delkurs 5. Språket och litteraturen under medeltiden (7,5 hp; valfri)

Med utgångspunkt i texter från 800-1400-talen till ett omfång motsvarande ca 1200 vers studeras grunddragen i medeltidsfranskans grammatik och i den medeltidsfranska litteraturens historia.

Skriftlig och/eller muntlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- kunna förstå franska texter från medeltiden

- känna till huvuddragen i medeltidsfranskans grammatik

- kunna redogöra för huvuddragen i medeltidens franska litteraturhistoria

- ha utvidgat sina kunskaper om det franska språkets utveckling

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Examination sker både skriftligt och muntligt. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp, vari ska ingå delkurs 1 och 2.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen avser tredje terminens studier i ämnet franska och får tillsammans med Franska A1 och Franska B1 ingå som huvudämne i filosofie kandidatexamen. För ämnesfördjupning till filosofie magisterexamen krävs därutöver 30 högskolepoäng (Romanska språk, Franska D1) och till filosofie masterexamen ytterligare 60 högskolepoäng (Romanska språk, Franska D2 och Franska E).

Övriga föreskrifter

Det rekommenderas att valfri delkurs med språklig inriktning läses av studerande som redovisar ett språkvetenskapligt examensarbete, och att valfri delkurs med litterär inriktning läses av studerande som redovisar ett litteraturvetenskapligt examensarbete.

För tillträde till fortsättningskurs Franska D1 krävs genomgången baskurs Franska A och fortsättningskurs Franska B1 samt minst 22,5 hp på fortsättningskurs Franska C1, vari ska ingå delkurs 1 och 2.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin