Marknadsföring och organisering - grupp och individ

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2FE211

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2FE211
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Företagsekonomi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 19 februari 2016
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs. Kursplanen är fastställd av styrelsen vid Företagsekonomiska institutionen på delegation av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden.

Behörighetskrav

Behörig är den som följt kurser om 30 hp inom företagsekonomi A-nivå och har 15 hp avklarade från A-nivån.

Mål

Det övergripande syftet med kursen är att skapa förståelse för individers, gruppers och organisationers beteende i olika sammanhang. Huvudsakligen gäller det förståelse för konsumenters roll och beteende och förståelse för medarbetares roll och beteende i organisationer samt hur detta påverkar gruppernas och organisationernas beteende.

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

• fördjupat förstå samt redogöra för konsumenters beteende

• beskriva och analysera hur olika aspekter hos individ, grupp och organisation påverkar möjligheter att uppnå verksamhetens mål

• tillämpa grundläggande kunskaper om vad som styr människors beteende för att analysera skeenden och situationer i den företagsekonomiska praktiken

• reflektera och förhålla sig kritisk till de olika modellerna som förmedlas av kurslitteraturen

• relatera den kunskap som tillägnats på kursen till kunskap om organisering och marknadsföring som hämtats på A-nivån samt parallellt hämtad kunskap om verksamhetens styrning.

• sammanfatta komplex information och göra kvalificerade skriftliga presentationer

• värdera andra studenters analyser och lösningar på organisatoriska och marknadsproblem

• delta och ha utvecklat sin förmåga till samarbete genom t ex grupparbeten.

Innehåll

Kursen är organiserad kring ett antal frågeställningar med praktisk anknytning. Den övergripande frågeställningen handlar om hur olika individ-, grupp- och organisationskarakteristika påverkar en organisations förmåga att kommunicera internt och externt. Vidare ger kursen en fördjupad bild av hur företag arbetar praktiskt i marknadsfrågor och hur organisationen kan få människor att arbeta mot gemensamma mål. Kursen syftar även till att skapa medvetenhet och förståelse för de krafter och den dynamik som gör sig gällande i mänskliga processer i arbetslivet. De övergripande områden som behandlas under kursen är konsumentbeteende samt organisationsbeteende.

Undervisning

Kursen ges på svenska med i huvudsak engelsk litteratur. Kursen är helt webbaserad och bygger på självstudier. Information om olika studiemoment och aktiviteter finns på kursens webbplats. Kursen innehåller inte några fysiska sammankomster. Kommunikationen mellan deltagande studenter och lärare sker i huvudsak via olika tekniska lösningar på kursens webbplats. Detta förutsätter att deltagarna har tillgång till Internetansluten dator samt kringutrustning enligt instruktioner från institutionen. Undervisningen sker i form av till exempel webbaserade föreläsningar, inlämningsuppgifter, skriftliga uppgifter i grupp och enskilt.

Examination

Examinationen sker löpande genom individuella och gruppvisa prov. Dessutom anordnas ett skriftligt prov för de som eftersträvar betyget väl godkänd (VG). Ett betyg ges på kursen. Betyget sätts genom en sammanvägning av de olika examinationsmomenten. Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som erhålls vid kursstart. Den betygsskala som används är väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).

Eventuella kompletteringsuppgifter måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen. Om detta inte sker erhålls betyget underkänd på kursen. Hela kursen (med alla examinationsmoment) måste då göras om, vilket endast kan ske genom omregistrering på kommande kurstillfällen i mån av plats. Dock finns möjlighet att via uppsamlingsskrivning erhålla godkänt betyg på kursen utan omregistrering. Uppsamlingsskrivningen betygssätts med betyget G eller U.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till universitetets disciplinnämnd. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter/överlappar bland annat Marknadsföring, konsumenter och företag 2FE201, Marknadsföring, konsumenter och företag, distans 2FE205, Marknadsföring B, distans 2FE954, Marknadsföring B 2FE282, Organisationsbeteende B 2FE956, Organisationsbeteende 2FE615 samt Organisationsbeteende 2FE203, 2FE207, Organisational Behaviour 2FE223, Grundkurs i marknadsföring 2 2FE998, Organisation II: Organisationen och omvärlden 2FE996 och Marknadsföring och organisation II 2FE251.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin