Persisk litteratur

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5PE230

Kod
5PE230
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 12 mars 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges inom Persiska C (5JR315), Orientalistikprogrammets termin 3 inriktning persiska och som fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten minst kunna

  • översiktligt redogöra för den nypersiska litteraturens utveckling i dess historiska kontext från ca. 900 e.Kr. och framåt,
  • beskriva olika typer av klassisk persisk diktning,
  • redogöra för fyra viktiga klassiska persiska diktares liv och litterära verk,
  • redogöra för olika genrer inom den klassiska persiska prosan samt namnge viktiga verk inom olika genrer,
  • beskriva framväxten av den moderna persiska prosan,
  • redogöra för nya trender i den persiska poesin,
  • redogöra för de viktigaste moderna persiska författarnas liv och litterära verk,
  • analysera den persiska litteraturens roll i dagens iranska samhälle,
  • redogöra för viktiga teman i den persiska muntliga litteraturen.

Innehåll

Kursen syftar till att gen en introduktion till författare, genrer och epoker i den klassiska och moderna persiska litteraturen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar samt litteraturseminarier, där persisk litteratur (läst i engelsk eller svensk översättning) diskuteras.

Examination

Kursen har två examinerande moment

1. Salsskrivning

2. Muntlig presentation

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs VG på moment 1 och G på moment 2.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med Persiska C (5JR315).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin