Hållbar utveckling B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MV021

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MV021
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar utveckling G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 14 februari 2019
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Hållbar utveckling A eller motsvarande.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Värderingar, världsbilder och visioner 7,5 hp

 • identifiera maktstrukturer och deras relevans för hållbar utveckling;
 • kritiskt granska skilda visioner om en hållbar utveckling;
 • kritiskt förhålla sig till och jämföra olika förklaringar av de grundläggande orsakerna till hållbarhetsproblematiken;
 • i hållbarhetsdebatten utläsa och jämföra skilda slutsatserav centrala teman och ideologier;
 • tillämpa för situationen relevanta analysmetoder på aktuella händelser med koppling till någon aspekt av hållbar utveckling;

Teknik, makt och mänsklighetens framtid 7,5 hp

 • analysera skilda synsätt på teknologins roll i samhället, förhållandet mellan teknologi och hållbar utveckling, samt hur människan som individ påverkar och påverkas av olika teknologier;
 • tillämpa begreppsliga, analytiska och etiska verktyg för att förstå teknologins roll i individuella samt kollektiva meningsskapande processer;
 • kritiskt granska olika teknologier, teknikanvändning och teknikutveckling och dess konsekvenser utifrån ett maktperspektiv;

Livsfilosofi och det moderna samhället 7,5 hp

 • analysera och argumentera för ett personligt förhållningssätt till den livsfilosofiska dimensionen av hållbarhetsproblematiken och konsekvenserna därav;
 • kritiskt förhålla sig till olika uppfattningar om det goda livet och det goda samhället i olika historiska epoker, skilda kulturer och religioner;
 • analysera och reflexivt förhålla sig till kopplingar mellan teori, praktik och livserfarenhet ur ett livsfilosofiskt perspektiv;
 • reflektera över och kritiskt diskutera sin egen livsfilosofiska värdegrund och livsstil;

B-uppsats i hållbar utveckling 7,5 hp

 • kritiskt reflektera och förhålla sig till etablerade metoder och teorier med koppling till hållbar utveckling;
 • planera, genomföra, presentera och kritiskt diskutera ett vetenskapligt arbete inom hållbar utveckling.

Innehåll

Kursen består av fyra moment om 7,5 hp.

Värderingar, världsbilder och visioner 7,5 hp

Momentet omfattar en bred orientering till hållbarhetsområdet som behandlar och diskuterar värderingar, världsbilder, visioner, vetenskap, tvärvetenskap, makt, normkritik och argumentationsanalys kopplat till hållbar utveckling. Med hjälp av olika analysmetoder sammanfattas och diskuteras ett antal aktuella fallstudier som belyser olika aspekter av arbetet för en hållbar utveckling. Även skilda framtidsvisioner diskuteras löpande under momentet.

Teknik, makt och mänsklighetens framtid 7,5 hp

Momentet behandlar historiska, idéhistoriska och filosofiska perspektiv på teknologi. Tonvikt läggs vid synsätt på teknikens betydelse och funktion på samhällelig och individuell nivå samt teknikens möjligheter och begränsningar för att lösa miljö- och utvecklingsproblem. Vidare behandlas nya teknologier och dess samhälleliga konsekvenser. Detta innebär delvis att metoder för riskbedömning och teknikvärdering utvärderas och analyseras samt att ett maktperspektiv på teknikutveckling och användning anläggs.

Livsfilosofi och det moderna samhället 7,5 hp

Momentet behandlar livsfilosofins betydelse för hållbarhetsproblematiken. Uppfattningar om det goda livet i olika historiska epoker och skilda kulturer och religioner diskuteras. Det moderna samhällets värdegrunder samt människans natur, behov och moral granskas utifrån olika perspektiv. Forskning och teorier om lycka, livsstilar och existentiella grundsyner, reflektioner och egna erfarenheter behandlas, liksom visioner av det goda samhället.

B-uppsats i hållbar utveckling 7,5 hp

I momentet genomförs ett mång- eller tvärvetenskapligt uppsatsarbete inom hållbar utveckling. Utifrån egen inläsning av relevanta teorier, metoder och bakgrundsmaterial, samt löpande grupphandledning och undervisning, författas en självständig B-uppsats. Uppsatsen presenteras, diskuteras och granskas löpande genom kursen samt vid en avslutande opponering.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops, debatter, grupparbeten samt handledarträffar. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner och andra relevanta samhällssektorer. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande och kritisk reflektion. Deltagande vid seminarier och workshops är obligatoriskt. Icke-obligatoriska studiebesök eller motsvarande kan förekomma.

Examination

I de tre första momenten examineras studenten genom skriftliga förberedelser inför (2 hp) och aktivt deltagande vid seminarier och workshops (1,5 hp), samt genom skriftlig redovisning (3,5 hp) och muntlig framställning (0,5 hp) av ett fördjupningsarbete.

I det avslutande momentet examineras studenten genom författande av B-uppsats och avslutande opponering (6 hp), samt genom återkommande samtal i grupp om den egna och andra studenters uppsatser (1,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

1MV021 Hållbar utveckling B kan inte ingå i samma examen som 1MV062 Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner, 1MV063 Teknik, makt och mänsklighetens framtid eller 1MV064 Livsfilosofi och det moderna samhället.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin