Individ, organisation och ledarskap

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2FE030

Kod
2FE030
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Företagsekonomi GXX
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 5 februari 2020
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Behörighetskrav

60 hp inom teknik/naturvetenskap.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

* redogöra för begrepp och modeller inom ämnet,

* redogöra för för- och nackdelar hos de teoretiska modeller och praktiska tillämpningar som ingår i kursen,

* diskutera de olika kompletterande eller motstridande modellerna samt deras praktiska tillämpningar.

Innehåll

Frågor på individnivå och hur dessa relaterar till högre nivåer av analys, såsom grupper och organisationer som helhet. Individens roll i organisationer, motivation och beslutsfattandet. Grupper och arbetslag, beslutsfattande, makt och politik. Organisationsstruktur, organisationskultur och organisationsförändring. Ovan nämnda teman kopplas till management/ledarskap och deras tillämpning diskuteras. Flera ämnen diskuteras ur ett genusperspektiv.

Undervisning

Seminarier, inlämningsuppgifter och muntliga presentationer.

Examination

Skriftligt prov och seminarieövningar, både individuellt och gruppvis. Ett sammanfattande betyg ges för hela kursen efter en sammanvägning av alla examinationsmoment.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar bl a följande kurser: Organisational Behaviour 2FE223, Marknadsföring och organisation II 2FE251, Företagande och organisering i förändring 2FE256, Marknadsföring och organisering - grupp och individ 2FE211.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin