Arabiska A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5AB101

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5AB101
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Semitiska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 24 januari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges inom Orientalistikprogrammet, Språkvetarprogrammet, ämneslärarprogrammet och som fristående kurs. Kursen kan räknas till biområdet Arabiska i kandidatexamen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

Delkurs Allmän grammatik och fonetik:

- redogöra för grundläggande begrepp inom allmän fonetik, fonologi, morfologi, syntax och semantik i vedertagen språkvetenskaplig terminologi

Arabiska A1-A4

- beskriva huvuddragen i standardarabiskans skriftsystem, ljudstruktur och elementära form- och satslära med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi;

- redogöra för formord, nominalflektion och en del av verbalflektionen, samt analysera och forma elementära fraser och satser med aktgivande på kasus, kongruens, tempus, modus och ordföljd;

- läsa upp enkla texter på arabiska med ett begripligt uttal;

- översätta lärobokstexter från arabiska till svenska utan lexikon;

- översätta enkla meningar från svenska till arabiska;

- föra en enkel konversation på en arabisk talad varietet;

- tillämpa elementära regler för arabiskans ortografi;

- med hjälpmedel skriva en grammatiskt korrekt kort uppsats på arabiska om ett givet ämne;

- skriva en elementär text med arabisk skrift och läsa upp denna;

- beskriva en person och en miljö på begriplig standardarabiska;

- aktivt behärska ett basordförråd som innefattar: hälsningsfraser, släktrelationer, färdmedel, färger och former, mat och dryck, människokroppen, geografi och enkla samhällsförhållanden;

- idiomatiskt korrekt samtala om ovannämnda ämnen;

- redogöra för och aktivt använda elementära skillnader mellan tal- och skriftspråk;

- ha utvecklat förmågan till egen analys, kritiskt tänkande och reflektion;

- diskutera relationen mellan språk och förståelsen av genus.

Ingår i Arabiska A2:

- kunna redogöra för arabiskans ställning bland de semitiska språken;

- kunna beskriva framväxten av den moderna standardarabiskan;

- kunna redogöra för bruket av högspråk och dialekt i arabvärlden (diglossi).

Ingår i Arabiska A3:

- kunna skriva en PM med logisk uppställning av relevanta källor, målsättning, metod, genomförande och konklusioner;

- kunna muntligt och skriftligt redogöra för innehåll, argument, etc. i akademiska texter samt diskutera dessa;

- kunna skriva sammanhängande akademisk text på god svenska;

- kunna ge en översikt över arabvärldens länder och presentera ett urval aktuella sociala och politiska frågor av betydelse för aktuell diskussion.

Ingår i Arabiska A4:

- kunna redogöra för grunddragen i den arabiska litteraturhistorien till ca 1900.

Innehåll

Kursen omfattar en introduktion till arabiska. Fokus ligger på den moderna standardarabiskan, dess ortografi, fonetik, grundläggande grammatik och ordförråd, men inkluderar också viss färdighet inom en talad arabisk varietet. Dessutom ges introduktioner till de semitiska språken och arabiskans ställning bland dessa och den arabiska litteraturens historia. Teoretiska och metodiska moment inkluderar allmän grammatik och fonetik och en introduktion till materialsökning och PM-skrivande. Kursen är indelad i följande delkurser:

Allmän grammatik och fonetik, 1,5 hp

Arabiska A:1 6 hp

Arabiska A:2 med introduktion till de semitiska språken, 7,5 hp

Arabiska A:3 med introduktion till informationssökning, 7,5 hp

Arabiska A:4 med introduktion till arabisk litteratur, 7,5

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings-, seminarie- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Examination sker enligt följande:

Allmän grammatik och fonetik: Den allmänna språkvetenskapliga terminologin examineras huvudsakligen genom en nätbaserad tentamen.

Arabiska A:1 : Examination sker i form av salsskrivning samt muntligt prov.

Arabiska A:2 Examination sker i form av salsskrivning.

Arabiska A:3 med introduktion till informationssökning:

Examination sker i form av:

Skriftligt PM omfattande ca 2500 ord som ventileras i grupper, och aktiv medverkan i ventilering av dessa uppgifter.

Skriftlig och muntlig inlämningsuppgift.

Samtliga moment måste vara godkända för godkänt på delkursen. För VG krävs VG på båda momenten.

Arabiska A:4 med introduktion till arabisk litteratur: Examination sker i form av salsskrivning.

För betyg G på kursen krävs G på samtliga delkurser. För VG på kursen krävs minst 21 hp VG.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med någon av kurserna Arabisk grundkurs (5AB123) och Muntlig och skriftlig språkfärdighet i arabiska (5AB114).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin