Klimatledarskap - makt, politik och kultur

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MV077

Kod
1MV077
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar utveckling G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 februari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

60 hp

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt förhålla sig till förutsättningar, möjligheter och begränsningar för ett hållbart ledarskap inom klimatområdet;
  • utifrån ett miljöhistoriskt perspektiv jämföra olika förklaringsmodeller av hur förändringar i klimatet har påverkat olika samhällen;
  • kritiskt granska och analysera globala maktförhållanden och anlägga ett rättviseperspektiv på klimatproblematiken;
  • analysera och tolka olika teorier om ledarskap, samarbete, organisation och kommunikation för ett fungerande klimatledarskap;
  • förklara sambanden mellan klimatförändringar, konflikter och geopolitiska maktförhållanden;
  • analysera och värdera olika lösningsförslags möjligheter, begränsningar och risker inom klimatområdet;
  • tillämpa färdigheter inom ledarskap, samarbete, organisation och kommunikation specifikt kopplat till olika samtids- och framtidsscenarier inom klimatområdet.

Innehåll

Kursen grundar sig i en introduktion till och kritisk diskussion kring grundläggande begrepp och uppfattningar om klimatförändringar, hållbar utveckling, klimatledarskap, vetenskap, makt och politik. Den vetenskapliga debatten rörande klimatförändringar och olika vetenskapsområdens perspektiv på klimatproblematiken behandlas ingående tillsammans med en grundläggande, naturvetenskaplig genomgång av klimatförändringar över geologisk och historisk tid. Vidare behandlas ett antal miljöhistoriska fallstudier som belyser olika samhällens interaktion, anpassning och sammanbrott i relation till klimat- och omvärldsförändringar. Utifrån den mångvetenskapliga förståelsen inom naturvetenskap, miljöhistoria och ekonomisk historia etablerad under kursens första halva definieras ett ramverk och förutsättningar för ett fungerande klimatledarskap, med fokus på ledarskap, kommunikation, samarbete och organisation för en hållbar utveckling och stabiliserat klimat. Diskussionen problematiseras ytterligare utifrån ett antal övergripande perspektiv inom politisk filosofisk, etik, rättvisa, internationella avtal, konflikter, konfliktlösning, ansvarsfrågan och ekologisk skuld. Kursen avslutas med ett antal tillämpade fallstudier utifrån olika samtida och framtida scenarier som till exempel biobränslen och stigande matpriser; katastrofhantering och olika metoder för klimatanpassning; infrastruktur och omställning; framtida konflikter och samarbeten.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner och andra relevanta samhällssektorer. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande och kritisk reflektion. Deltagande vid seminarier och workshops är obligatoriskt. Icke-obligatoriska studiebesök eller motsvarande kan förekomma.

Examination

Studenten examineras genom skriftliga förberedelser inför (4 hp) och aktivt deltagande vid seminarier och workshops (3 hp), samt genom skriftlig redovisning (7 hp) och muntlig framställning (1 hp) av ett fördjupningsarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Omexamination av aktivt deltagande sker i första hand genom omseminarium. Om student efter erbjudet omseminarium inte uppnått godkänt på de moment som kräver aktivt deltagande kan examinator även här besluta om en alternativ examinationsform.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin