Franska C1

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5FR023

Kod
5FR023
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Franska G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 24 januari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. 

Behörighetskrav

Franska A och minst 22,5 hp från Franska B1, inklusive delkursen Skriftlig språkfärdighet.

Mål

Utbildningen syftar till att ge säker språkfärdighet i tal och skrift, fördjupade kunskaper inom de områden som tidigare studerats, breddning av kunskaperna till ytterligare områden samt förmåga att göra en självständig undersökning av ett begränsat ämne.

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • i tal och skrift på franska kunna använda mer komplexa grammatiska strukturer och ett varierat och nyanserat ordförråd
 • ha fördjupade insikter i ett av följande områden: fransk språkvetenskap eller fransk litteraturvetenskap
 • i ett examensarbete ha visat att han/hon behärskar ett vetenskapligt arbetssätt.

Dessutom ska studenten

efter delkurs 1:

 • väl behärska mer komplexa strukturer i franskan för att kunna översätta svensk text till idiomatisk franska
 • kunna använda ett varierat och nyanserat franskt ordförråd
 • vara mycket väl förtrogen med skillnader och likheter mellan svenskt och franskt språkbruk
 • vara väl förtrogen med relevanta grammatikor och ordböcker.

efter delkurs 2:

 • utifrån väl beskrivna teoretiska och metodologiska val kunna genomföra ett självständigt arbete inom språk eller litteratur
 • kunna formulera relevanta frågeställningar
 • kunna samla in, ordna och analysera ett empiriskt material
 • kunna söka, bibliografiskt sammanställa och korrekt referera till primär- och sekundärlitteratur av relevans för frågeställningen
 • kunna tolka och använda sig av sekundärlitteratur på ett för frågeställningen lämpligt vis
 • på franska författa ett självständigt arbete med tydlig struktur och god språklig form
 • beakta olika synpunkter, från handledaren såväl som från andra studenter, för att kunna arbeta vidare med den egna texten
 • kunna på franska muntligt försvara det egna arbetet och opponera på andras arbeten.

efter delkurs 3:

 • kunna tillgodogöra sig vetenskaplig originallitteratur på franska inom ett givet språkvetenskapligt problemområde
 • kunna följa lingvistisk argumentation inom det givna problemområdet
 • kunna identifiera de teoretiska paradigm som kommer till uttryck i de studerade texterna
 • kunna analysera autentiska korpusexempel inom det givna problemområdet med hjälp av de språkvetenskapliga texterna
 • kunna skriftligt och muntligt redogöra på franska för teorier och resultat inom det givna problemområdet.

efter delkurs 4:

 • kunna göra språkliga och litterära analyser på franska av de studerade verken
 • kunna sätta in de lästa verken i deras historiska och kulturella sammanhang och identifiera utmärkande stilistiska, strukturella och idémässiga särdrag
 • kunna identifiera och på franska beskriva olika kritiska och teoretiska skolor inom fransk litteraturvetenskap.

efter delkurs 5: 

 • kunna förstå franska texter från medeltiden
 • känna till huvuddragen i medeltidsfranskans grammatik
 • kunna redogöra för huvuddragen i medeltidens franska litteraturhistoria
 • ha utvidgat sina kunskaper om det franska språkets utveckling.

Innehåll

Kursen består av tre delkurser, varav två obligatoriska och en valbar. Den valbara delkursen väljs bland följande: Språkvetenskap II, Litteraturvetenskaplig metod, Språket och litteraturen under medeltiden.

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp (obligatorisk)

Övningar i översättning från svenska till franska.

Delkurs 2. Examensarbete, 15 hp (obligatorisk)

Ett examensarbete inom språk eller litteratur redovisas normalt i form av en uppsats om cirka 20 sidor på vårdad franska. Uppsatsen ska visa att studenten behärskar ett vetenskapligt arbetssätt: problemformulering, litteratursökning, materialinsamling, analys och disposition av materialet samt bibliografisk sammanställning av källor. Handledare och examinator utses i särskild ordning. Ämnesval görs i samråd med handledare. Undervisning ges i form av seminarier och enskild handledning. Som avslutning ska studenten försvara sitt examensarbete vid ett seminarium. Inom delkursen ska studenten även opponera på en annan students framlagda examensarbete.

Delkurs 3. Språkvetenskap II, 7,5 hp (valbar)

Fördjupning av insikter i modern fransk språkvetenskap genom studium av vetenskaplig originallitteratur på franska rörande ett centralt eller aktuellt problemområde inom fransk syntax, semantik eller pragmatik.

Delkurs 4. Litteraturvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp (valbar)

Kritisk analys av skönlitterära verk och litteraturvetenskapliga artiklar. Redovisning på franska av den litteraturhistoriska bakgrunden för de litterära verk som ingår i kursen. Identifiering och beskrivning av olika teoretiska och kritiska skolor genom studiet av ett urval franskspråkiga skönlitterära och litteraturvetenskapliga texter.

Delkurs 5. Språket och litteraturen under medeltiden, 7,5 hp (valbar)

Med utgångspunkt i texter från 800-1400-talen till ett omfång motsvarande ca 1200 vers studeras grunddragen i medeltidsfranskans grammatik och i den medeltidsfranska litteraturens historia.

Undervisning

Undervisningen är campusbaserad, men studenten förväntas också regelbundet ta del av information och material via lärplattformen Studium, där även uppgifter kopplade till kursen lämnas in. Undervisningen består av regelbundna seminarier, föreläsningar samt muntliga och skriftliga övningsmoment vilka specificeras för varje delkurs.

Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kurserna.

Undervisningsspråk är franska och svenska.

Examination

Studenten visar resultatet av sitt lärande på följande sätt:

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet 

Skriftligt prov i översättning från svenska till franska.

Delkurs 2. Examensarbete 

Det självständiga arbetet examineras vid ett avslutande seminarium, dels genom att arbetet ventileras, dels genom att studenten opponerar på en annan students  självständiga arbete.

Betyget baseras på såväl examensarbetets kvalitet som på genomförandet av opposition och försvar utifrån specifika betygskriterier som studenten får vid terminsstart. En examinator utses i särskild ordning.

Delkurs 3. Språkvetenskap II

Skriftlig och muntlig examination.

Delkurs 4. Litteraturvetenskaplig teori och metod 

Aktivt deltagande i undervisningen samt muntlig examination.

Delkurs 5. Språket och litteraturen under medeltiden 

Skriftlig examination.

För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp, vari ska ingå delkurs 1 och 2.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Det rekommenderas att valfri delkurs med språklig inriktning läses av studerande som redovisar ett språkvetenskapligt examensarbete, och att valfri delkurs med litterär inriktning läses av studerande som redovisar ett litteraturvetenskapligt examensarbete.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin