Masterprogram i kemi – Kemisk biologi

120 hp

Vill du vara en del av banbrytande forskning? Masterprogrammet i kemi med inriktning kemisk biologi är nära kopplad till världsledande forskning och du får chansen att göra ditt examensarbete inom en bred, dynamisk och modern forskningsmiljö. Med kurser som täcker organiska molekyler och biologiska makromolekyler, samt deras syntes, samverkan och interaktioner, kommer du att vara väl förberedd för en framtid inom bioteknik och läkemedelsutveckling.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Programmet ger dig en stabil grund i avancerad kemisk biologi och spetskompetens genom djupgående studier inom områdena organisk syntes, molekylära växelverkningar mellan små molekyler samt mellan biomolekyler, enzymologi och proteinteknologi. Specialiseringen läses delvis tillsammans med inriktningen biokemi, men innehåller mera djupgående och avancerade aspekter på aktuell syntetisk kemi, kemisk biologi och motsvarande experimentella metoder.

Under utbildningen kommer du att

  • få möjlighet att ha en personlig mentor som hjälper dig att förbereda dig för din framtida karriär
  • kombinera teoretisk kunskap och praktiska färdigheter inom organisk kemi, biokemi och gränsöverskridande discipliner som nanobioteknik och läkemedelsdesign
  • vara en del av att universitet med två nobelpris i kemi.

Studierna kombinerar teoretisk kunskap och praktisk färdighet i organisk kemi, biokemi och angränsande områden, såsom läkemedelsdesign. Programmet innehåller de kemiska och fysikaliska grunderna för att kunna medverka i forskningen inom den komplexa regleringen av signalöverföring mellan celler, proteiners växelverkan och möjliga kopplingar till sjukdomar. Programmet förbereder dig även för att kunna delta i den viktiga utvecklingen av nya metoder för hållbar produktion av mer effektiva läkemedel, bränslen, material och hushållskemikalier.

Programmet ger dig en stabil grund inom alla moderna områden i kemisk biologi. Mångsidigheten och mångfalden inom detta område syns också i var studenterna gör sina examensarbeten, vilket kan vara i den forskningsgrupp där de har sin mentor eller i en forskargrupp inom ett annat relaterat område, beroende på studentens inriktning och intresse.

Föreläsarna är alla aktiva forskare vilket innebär att du kommer att kunna diskutera aktuell forskning med experter inom sina områden. Genom att välja en kurs i forskningspraktik där du får medverka i arbetet i en forskargrupp har du också möjlighet att ytterligare fördjupa din teoretiska kunskap och utveckla din experimentella färdighet.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med kemi som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Första terminen kommer du att läsa kemikurser som bygger på dina tidigare kunskaper och färdigheter och som ger en god teoretisk och praktisk grund för de fortsatta studierna. Några av dessa är även gemensamma med inriktningen mot biokemi. På den första kursen kommer du att träffa flera av våra professorer inom olika delar av kemin som ger seminarier om aktuella trender inom sina respektive forskningsfält.

Under andra och tredje terminen kan du välja att läsa kurser tillsammans med inriktningen i biokemi, såsom Bioorganisk katalys och Molekylär igenkänning, men också Nanobioteknik och kurser i organisk kemi beroende på ditt intresse och bakgrund. Du kan även välja kurser i biologi som till exempel Molekylär cellbiologi och Protein engineering.

Ett viktigt mål är att du ska bli självständig både vid planeringen av ditt arbete och i det praktiska laboratoriearbetet. Programmet avslutas med ett examensarbete på 30 alternativt 45 hp.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för programmet för kurser inom inriktningen.

Studera utomlands

Kemisektionen vid Uppsala universitet har ett stort antal utbyten med andra universitet i Europa. Du kan välja att tillbringa en del av din utbildning som utbytesstudent i ett annat land.

Kurserna varvar teori och praktik och undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, lektioner, seminarier samt projekt.

Lärarna på programmet är aktiva forskare, vilket garanterar aktualitet och djup i undervisningen. Vi fäster stor vikt vid att träna dig i ett vetenskapligt arbetssätt där du får lösa problem, tänka kritiskt och analytiskt och självständigt planera och utforma forskningsprojekt, där analys och tolkning av resultaten är en viktig del.

Du kommer att få en personlig mentor som bjuder in dig till seminarier, gruppmöten och andra aktiviteter för att förbereda dig inför din framtida karriär. Där kommer du att träffa doktorander och post-docs som har kommit till Uppsala för att vara en del av vår forskningsmiljö. Våra forskargrupper har ett väl utvecklat samarbete med andra institutioner och myndigheter, vilket du har stor nytta av vid val av examensarbete och även för att skapa ett brett kontaktnät.

Som kemistudent vid Uppsala universitet får du en systematisk kommunikationsträning i både muntlig och skriftlig framställning som en integrerad del av undervisningen, vilket är starkt efterfrågat på arbetsmarknaden både i Sverige och internationellt.

Programmet ges på engelska.

En masterexamen i kemi från Uppsala universitet ger dig konkurrensfördelar både i Sverige och internationellt, inte minst tack vare den nära kopplingen till excellent och världsledande forskning. Du har stora möjligheter att forma en spännande framtida karriär inom näringsliv, offentlig sektor, eget företagande eller inom den akademiska världen. Arbetsmarknaden för kemister utexaminerade från Uppsala universitet har i undersökningar visat sig vara mycket god. Bland de som har tagit master- eller magisterexamen de senaste tio åren är 97 % i arbete eller studerande/doktorand.

Programmet ger dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra speciella och avancerade arbetsuppgifter inom ditt område samtidigt som du blir kvalificerad för jobb inom många andra områden där problemlösning, abstrakt tänkande och analysförmåga behövs.

Arbets­uppgifterna efter examen varierar och kan till exempel innebära:

  • forskning och utveckling
  • säkerhetsansvar och juridiska frågor
  • patentering av uppfinningar
  • marknadsföring och försäljning
  • övergripande arbete med miljö och hållbarhetsfrågor.

Kemiska frågeställningar finns inom de flesta sektorer och med en specialisering kommer du att ha en god bakgrund för att inneha nyckelpositioner i arbetet med att möta framtida utmaningar. Det kan till exempel vara inom kontroll av nya produkter och produktionsmetoder, avancerade metoder för miljökontroll och övervakning eller utveckling av metoder för hitta nya biomarkörer för diagnostiska tillämpningar.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin