Masterprogram i kemi – Kemi för förnybar energi

120 hp

Inriktningen kemi för förnybar energi på masterprogrammet i kemi är en unik specialisering vid Uppsala universitet, med lärare som är ledande experter inom exempelvis nanostrukturerade solceller, artificiell fotosyntes och solbränslen, fotokatalys och Li-jonbatterier. Du får möjlighet att göra ditt examensarbete i en världsledande forskningsmiljö vilket förbereder dig för en framtid inom industrin, på ett forskningsinstitut eller som doktorand.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Uppsala universitet är ett internationellt högt rankat universitet och kan visa upp åtta nobelpristagare varav två varit kemister. Speciellt fick kemiutbildningen omdömet excellent vid senaste utvärderingen av Centre for Higher Education Development och kemin är även rankad top 100 av QS World University Rankings.

Programmets inriktning mot förnybar energi har utvecklats i samarbete med världsledande forskningsgrupper vid Uppsala universitet, och du får under dina studier möjlighet att göra ditt examensarbete i en dynamisk och världsklassad forskningsmiljö.

Programmet består av fördjupade studier inom kemi för förnybar energi och kombinerar teoretisk kunskap med praktiska färdigheter inom olika delar av kemin. Det innehåller de fysikaliska och kemiska grunderna som krävs för att du ska kunna medverka i utvecklingen av hållbar produktion av elektricitet och bränslen samt energilagring.

Detta är ett viktigt tillväxtområde och du kommer att vara väl förberedd, antingen för framtida forskning inom akademin eller forskning och utveckling inom industrin. Programmet ger dig en stabil grund inom alla relevanta områden för denna specialisering.

Under utbildningen kommer du att

 • få möjlighet att ha en personlig mentor som hjälper dig att förbereda dig för din framtida karriär
 • utveckla nya lösningar för hållbar produktion av el och bränsle samt energilagring
 • vara en del av att universitet med två nobelpriser i kemi.

Mångsidigheten i programmet syns också i var studenterna gör sina examensarbeten, vilket kan vara i den grupp din mentors grupp eller i en annan grupp inom ett relevant område, beroende på ditt intresse. I Uppsalaområdet finns många större och mindre företag där intresserade studenter kan hitta utmanande projekt.

Lärarna är alla aktiva forskare och du kommer därför att ha möjlighet att diskutera aktuella forskningstrender med ledande experter. Genom att välja en kurs i forskningspraktik där du får medverka i arbetet i en forskargrupp har du också möjlighet att ytterligare fördjupa din teoretiska kunskap och utveckla din experimentella färdighet.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med kemi som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Första terminen kommer du att läsa kemikurser som bygger på dina tidigare kunskaper och färdigheter och som ger en god teoretisk och praktisk grund för de fortsatta studierna. Några av dessa är även gemensamma med andra inriktningar inom masterprogrammet i kemi. På den första kursen kommer du att träffa flera av våra professorer inom olika delar av kemin som ger seminarier om aktuella trender inom sina respektive forskningsfält. Terminen avslutas med en profilkurs i kemi för förnybar energi.

Under andra terminen kommer du att läsa olika kurser inom fysikalisk kemi, som till exempel fotokemi och avancerad elektrokemi, samt en kurs inom katalys med fokus på förnybar energi. Dessa lägger grunden för ett framtida arbete med till exempel solceller, batterier och artificiell fotosyntes. Den tredje terminen innehåller kurser inom materialkemi och molekylära system för förnybar energiomvandling, samt en kurs om samhällsaspekter av förnybar energi. Programmet avslutas med ett examensarbete på 30 alternativt 45 hp.

Exempel på examensarbeten:

 • T. Nguyen Luong The: Molecular linking towards direct plasmonic transparent solar cells
 • T. Tjessem: Assembly and characterization of double-layer solid polymer electrolytes for lithium batteries
 • N.A. Saguì: Electronic tuning of nickel oxide-based electrocatalysts for alkaline water splitting

Kurser inom programmet

Se studieplanen för programmet för kurser inom inriktningen.

Studera utomlands

Kemisektionen vid Uppsala universitet har ett stort antal utbyten med andra universitet i Europa. Du kan välja att tillbringa en del av din utbildning som utbytesstudent i ett annat land.

Kurserna varvar teori och praktik och undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, lektioner, seminarier samt projekt.

Lärarna på programmet är aktiva forskare, vilket garanterar aktualitet och djup i undervisningen. Vi fäster stor vikt vid att träna dig i ett vetenskapligt arbetssätt där du får lösa problem, tänka kritiskt och analytiskt och självständigt planera och utforma forskningsprojekt, där analys och tolkning av resultaten är en viktig del.

Du kommer att få en personlig mentor som bjuder in dig till seminarier, gruppmöten och andra aktiviteter för att förbereda dig inför din framtida karriär. Där kommer du att träffa doktorander och post-docs som har kommit till Uppsala för att vara en del av vår forskningsmiljö. Våra forskargrupper har ett väl utvecklat samarbete med andra institutioner och myndigheter, vilket du har stor nytta av vid val av examensarbete och även för att skapa ett brett kontaktnät.

Som kemistudent vid Uppsala universitet får du en systematisk kommunikationsträning i både muntlig och skriftlig framställning som en integrerad del av undervisningen, vilket är starkt efterfrågat på arbetsmarknaden både i Sverige och internationellt.

Programmet ges på engelska.

En masterexamen i kemi från Uppsala universitet ger dig konkurrensfördelar både i Sverige och internationellt, inte minst tack vare den nära kopplingen till excellent och världsledande forskning. Du har stora möjligheter att forma en spännande framtida karriär inom näringsliv, offentlig sektor, eget företagande eller inom den akademiska världen. Arbetsmarknaden för kemister utexaminerade från Uppsala universitet har i undersökningar visat sig vara mycket god. Bland de som har tagit master- eller magisterexamen de senaste tio åren är 97 % i arbete eller studerande/doktorand.

Du får kunskaper och färdigheter för att utföra speciella och avancerade arbetsuppgifter inom ditt område samtidigt som du blir kvalificerad för jobb inom många andra områden där problemlösning, abstrakt tänkande och analysförmåga behövs.

Kemiska frågeställningar finns inom de flesta sektorer och med en specialisering kommer du att ha en god bakgrund för att inneha nyckelpositioner i arbetet med att möta framtida utmaningar. Det kan till exempel vara inom kontroll av nya produkter och produktionsmetoder, avancerade metoder för miljökontroll och övervakning. Det kan också innebära utveckling av metoder för hitta nya biomarkörer för diagnostiska tillämpningar.

Arbets­uppgifterna varierar och kan till exempel vara:

 • forskning och utveckling
 • säkerhetsansvar och juridiska frågor
 • patentering av uppfinningar
 • marknadsföring och försäljning
 • övergripande arbete med miljö och hållbarhetsfrågor.

Våra tidigare studenter arbetar till exempel på:

 • Thermo Fisher Scientific
 • Scania AB
 • AFRY AB
 • Northvolt

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin