Masterprogram i skandinavistik

120 hp

Vill du fördjupa dina kunskaper om nordisk litteratur och nordiska språk genom studier i Sverige? Då är masterprogrammet i skandinavistik något för dig. Vi ger dig en flexibel utbildning där du själv kan styra din studiegång inom språk, litteratur eller retorik. En masterexamen i skandinavistik ger en god grund för arbete med kulturförmedling i både statlig förvaltning och organisationer och näringsliv, samt behörighet till forskarutbildning.

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Skandinavistik är ett väletab­lerat ämne i världen, och masterprogrammet i skandinavistik ger dig möjlighet att även i Sverige studera nordiska språk, nordisk litteratur, historia och kultur. I programmet får du möta lärare med bred forskningskompetens. Du kan fördjupa dig i allt från runologi och isländska till namnforskning och grammatik, eller välja att förkovra dig i allt från nordisk lyrik och 1700-talslitteratur till litteratursociologi och politisk retorik.

Masterprogrammet ges i samarbete mellan Litteraturvetenskapliga institutionen och Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Du kan skräddarsy din utbildning genom val av kurser vid båda institutionerna eller vid någon av de andra utbildningarna på fakulteten. Det finns också möjlighet att göra praktik inom programmet.

All undervisning sker på svenska, och examensarbetet skrivs på något av de skandinaviska språken. Förutom den vetenskapliga träningen ger utbildningen alltså en mycket gedigen träning i språkfärdighet i vetenskapliga och professionella sammanhang.

Utbildningen ger goda möjligheter att utveckla kommunikativa färdigheter parallellt med de teoretiska kunskaperna Kurserna är normalt seminariebaserade och erbjuder dig träning i muntlig kommunikation såväl som akademiskt skrivande. En av institutionernas forskningsinriktningar är retorik, och du kan ta kurser inriktade mot retorisk kommunikation och politik.

Genom egen profilering inom programmets valbara kurser kan du själv påverka graden av fördjupning respektive breddning av kunskaper och färdigheter, på ett sätt som ger utrymme för egen specialisering. Du kan i din övergripande studiegång välja att inrikta dig på ett mer praktiskt spår, genom att ta kurser om exempelvis fackspråk, kommunikation i arbetslivet, praktisk förlagskunskap eller projektledning. Oavsett profilering ger programmet goda förutsättningar för såväl kvalificerat arbete med det svenska språket som vidare studier på forskarnivå.

Studentprofil

Våra studenter kommer från alla delar av världen med grundutbildning i skandinavistik och svenska språket. Många ser programmet som en väg in i vidare studier och forskning inom universitetet, andra ser en karriär utanför universitetet. Det som förenar dem är ett stort intresse för svensk och skandinavisk kultur, litteraturhistoria och språk.

Goda kunskaper i svenska, danska eller norska krävs för en utbildning som till stora delar läses tillsammans med svenska masterstudenter.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med skandinavistik som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Vid programmets början väljer du antingen litterär eller språklig inriktning. Varje inriktning har egna obligatoriska kurser, men programmet innehåller också flera programgemensamma kurser.

Programmet erbjuder kurser av forskningsförberedande karaktär och mer generiska kurser. Genom egen profilering inom programmets valbara kurser kan du själv påverka graden av fördjupning respektive breddning av kunskaper och färdigheter.

Oavsett inriktning, inleder du programmet med en avancerad introduktionskurs i språk och litteratur, där du träffar lärare inom ämnena litteraturvetenskap och nordiska språk. Under denna termin läser du också en kurs i teori och metod, med antingen språklig eller litteraturvetenskaplig inriktning.

Följande terminer består av valbara kurser om 7,5 hp, möjlighet till praktik om 7,5 hp eller 15 hp, samt magisteruppsats (30 hp) eller masteruppsats (45 hp).

Inriktning mot nordiska språk

Inriktningen mot nordiska språk ger fördjupade kunskaper om svenskan och eventuellt även andra nordiska språk. Du utvecklar din förmåga att hantera språkliga fenomen och språkligt relevanta företeelser med ett vetenskapligt förhållningssätt och att tillämpa språkvetenskapliga kunskaper på olika typer av problem.

I inriktningen får du en gemensam grund av teoretiska och tillämpade kurser inriktade på svenskan. Utöver detta erbjuds valbara kurser inriktade mot andra nordiska språk.

Litteraturvetenskaplig inriktning

Den litteraturvetenskapliga inriktningen ger fördjupade kunskaper om svensk och internationell litteratur samt i litteraturvetenskaplig teori och metod. Du utvecklar din förmåga att tolka, analysera och diskutera litterära texter ur olika genrer. Du ges också möjlighet att fördjupa dina kunskaper gällande bokmarknad och andra aspekter av den litterära offentligheten.

Studera utomlands

Inom programmet har du möjlighet att ansöka om en utbytestermin vid ett utländskt universitet eller om att delta i en nordisk sommarkurs i övriga Norden.

Undervisningen äger rum i Uppsala. Kurserna är i regel seminariebaserade, men innehåller också praktiska övningar och handledning. Du får träning i såväl muntlig som skriftlig kommunikation. All undervisning genomförs av aktiva forskare i litteraturvetenskap, retorik och nordiska språk, inklusive lärare i danska, isländska och norska. Stor vikt läggs vid det skrivna ordet och flera uppsatser av varierande omfång skrivs under hela utbildningen. De valbara kurserna finner du i fakulteternas stora utbud av kurser. Undervisningen ges på svenska.

Programmet förbereder dig för arbete som ställer krav på förmågan analysera, kritiskt granska och kommunicera, och särskilt de yrken där språkkunskaper är en nödvändighet. Det innebär förmågor som kommer till nytta inom inte bara kulturområdet utan också inom internationella relationer, ideella organisationer, affärsvärlden, turism etcetera.

Exempel på yrken kan vara översättare eller informa­tör inom såväl statlig förvaltning som i internationellt verksamma företag och organisa­tioner. Programmet öppnar även upp för doktorandstudier.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin