Teologprogrammet – Islam i historia och nutid

180 hp

Teologiska traditioner och religiösa praktiker präglar vår samtid mer än vad vi kanske tror. Inriktningen Islam i historia och nutid ger dig kunskaper i religionsvetenskap, livsåskådningsforskning och islamisk teologi. Du får också träning i att diskutera, analysera och tolka religiösa idéer, normer och handlingar i relation till ett flertal muslimska sammanhang i historien och idag. Läser du teologi vid Uppsala universitet får du fördjupa dig i en mängd olika områden inom Sveriges största teologiska utbildning.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Teologprogrammet är en aktuell och relevant utbildning som hjälper dig att utveckla förmågan att tolka och kritiskt och konstruktivt granska olika religiösa värderingar och sätt att se på livet, historiskt och idag. Den förbereder dig för framtiden du vill verka i, oavsett om du vill jobba inom muslimska församlingar, myndigheter eller den vidare kultursfären. Utbildningen ger dig möjlighet att studera, reflektera och analysera utifrån olika teologiska perspektiv. Programmet bygger på religionsvetenskaplig forskning med bredd och djup.

Varför ska du välja Teologprogrammet - Islam i historia och nutid?

 • Du får en aktuell teologisk utbildning med yrkesrelevans.
 • Du utvecklar förmågan att tolka och kritiskt och konstruktivt granska teologiers betydelse för människors liv, kultur och samhällen.
 • Du utvecklar en förståelse för dina egna och andras teologiska uppfattningar och värderingar ​genom dialog med företrädare för religiösa grupper.

Du fördjupar dig inom islamisk teologi. Skulle du hitta något annat område som intresserar dig, exempelvis judiska eller kristnatraditioner, kan du gräva djupare i det också. För att förstå hur ditt framtida arbete kan se ut kan du välja att göra praktik. För dig som vill bredda kontaktnätet över världen finns det även möjlighet till utbytesstudier.

Alla våra lärare är aktiva forskare inom olika religionsvetenskapliga ämnen, vilket innebär att du får ta del av den senaste forskningen. Under utbildningen får du också chans att möta olika företrädare för yrkeslivet.

Examen

Programmet leder till en teologie kandidatexamen (Bachelor of Theology) med religionsvetenskap som huvudområde.

Teologprogrammet är en yrkesförberedande utbildning med två inriktningar som du väljer mellan. På inriktningen mot islamisk teologi studerar du islamisk teologi i historia och nutid, och kan fördjupa dig i Koranens innehåll och dess olika tolkningar.

I fokus för utbildningen står teologisk tolkning av mänskligt liv, i historia och samtid. Perspektiven är flera - filosofiska, språkliga, beteendevetenskapliga och historiska. Din förmåga att reflektera över och kritiskt och konstruktivt granska olika teologiska föreställningar och värderingar går som en röd tråd genom hela programmet och du tränas i att tolka och förstå religiösa texter, praktiker och kulturuttryck.

År 1

Den första hälften av programmet syftar till att ge dig en religionsvetenskaplig bas att stå på. Då läser du tillsammans med studenter från Religionsvetarprogrammet. Utbildningarna skiljer sig dock något åt genom olika programspecifika seminarier och uppgifter.

Du börjar med att läsa om olika religioner i dåtid och i modern tid. Bibeln och Koranen presenteras och du får en introduktion till olika religiösa och sekulära livsåskådningar. Dina kunskaper breddas när du ser på religion ur ett historiskt, teologiskt och filosofiskt perspektiv. Ett centralt moment där religion sätts i ett större sammanhang är när du studerar hur religion påverkar individen och samhällen.

År 2

Under år två går du vidare med att se på religion ur etiska och politiska perspektiv. Efter detta börjar du en av följande specialiseringar:

 • studier i arabiska, persiska eller turkiska
 • kurser inom islamisk teologi.

År 3

Inledningsvis under det tredje året har du möjlighet att göra arbetsplatsförlagd praktik i Sverige eller utomlands. Välj mellan att praktisera hela terminen eller kombinera praktik med valbara kurser. Du kan också studera utomlands en termin eller läsa valbara kurser vid Teologiska institutionen.

Det sista halvåret ägnar du åt teori och metod samt ämnesfördjupning och skriver en kandidatuppsats.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Introduktionskurs i religionsvetenskap, 30 hp:
  • Att studera religion i samtiden, 5 hp
  • Religioner i historia och nutid, 12 hp
  • Bibeln och Koranen, 6 hp
  • Livsåskådningar, 7 hp

Termin 2

 • Fortsättningskurs i religionsvetenskap, 30 hp:
  • Religion, individ och samhälle, 6 hp
  • Hinduism och buddhism i världen, 3 hp
  • Judendom och islam i världen, 3 hp
  • Kristendom i världen, 6 hp
  • Teologi- och filosofihistoria, 6 hp
  • Tolkning och reception av bibliska texter, 6 hp

Termin 3

 • Breddkurs i religionsvetenskap, 12 hp:
  • Etik, religion och politik, 6 hp
  • Förnuft och religiös tro, 6 hp
 • Specialkurs i islamisk teologi, 18 hp

Termin 4–5

Kurserna under termin 4 och 5 är periodiserade och ges endast en gång per år, på höstterminen eller på vårterminen. Beroende på vilket kursval som du gör, läser du därför kurserna antingen under din fjärde eller femte termin.

Valbart inom termin 4 och 5:

 • Arabiska A, 30 hp
 • Praktik, 15 hp/30 hp
 • Utbytesstudier, 30 hp
 • Kurser inom islamisk teologi, 15 hp/30 hp

Termin 6

 • Fördjupningskurs i religionsvetenskap, 30 hp:
  • Teori och metod, 7,5 hp
  • Fördjupning, 7,5 hp
  • Uppsats, 15 hp

Studera utomlands

Under termin fem finns det möjlighet att studera utomlands. Uppsala universitet har utbyten med över 400 universitet runt om i världen. Studenter som tidigare har läst religionsvetenskap har till exempel valt att åka till Brasilien, Costa Rica, Nya Zeeland eller USA.

Traditionella föreläsningar och seminarier, studiebesök i religiösa miljöer och möten med företrädare för olika samhällssektorer är några av de undervisningsformer du möter i programmet. I seminariegrupper sker diskussioner utifrån föreläsningar, kursböcker, bildmaterial och film.

Egna studier och förberedelser i grupp inför föreläsningar, seminarier och studiebesök ingår i studierna och du utvecklar allt mer dina färdigheter i skriftlig och muntlig presentation. Möjlighet finns att medverka aktivt i utbildningens utformning där du själv leder vissa moment. Kurslitteraturen är delvis på engelska och det förekommer också skriftliga och muntliga uppgifter på engelska.

I religionsvetenskapliga studier ingår etiska diskussioner då du som student får en såväl teoretisk som praktisk träning i att förstå och bearbeta värderingsfrågor och ditt eget förhållningssätt till religion. Du kommer att ställas inför frågor om din egen och andras livsåskådning, dess betydelse i olika historiska och samtida sammanhang lokalt och globalt, och du tränas i att argumentera för olika uppfattningar i värderingsfrågor, inte minst i relation till olika religiösa övertygelser.

Dina lärare är aktiva forskare och du kommer att möta externa föreläsare med olika bakgrund. I utbildningen medverkar också yrkesverksamma inom exempelvis olika församlingar, diakoni eller skola.

Utbildningen ger dig en god grund för ett yrkesliv inom muslimska samfund och organisationer där teologiska kunskaper efterfrågas.

Teologprogrammet är relevant för dig som vill arbeta inom

 • muslimska samfund
 • muslimska civilsamhällsorganisationer
 • kultursektorn.

Teologprogrammet ger en utmärkt grund att stå på för vidare studier och/eller forskning. Vill du fortsätta med religionsvetenskapliga studier på avancerad nivå ger programmet dig behörighet att söka flera av institutionens masterprogram.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin