Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap

120 hp

Utbildningsplan, TBV2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
TBV2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 november 2020
Diarienummer
TEKNAT 2020/258
Ansvarig fakultet
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Beslut och riktlinjer

Enligt beslut av rektor 2006-09-26 skall vid Uppsala universitet fr.o.m. 2007-07-01 finnas naturvetenskapliga masterprogram i biologi, datavetenskap, fysik, geovetenskap, hållbar utveckling, kemi, matematik, tillämpad beräkningsvetenskap och tillämpad bioteknik.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp med matematik, datavetenskap eller annat tekniskt-naturvetenskapligt ämne som huvudområde. 30 hp matematik, 5 hp numeriska metoder och 5 hp programmering

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Masterprogrammet i Tillämpad beräkningsvetenskap ger en kombination av kunskaper och färdigheter i något område inom naturvetenskap och beräkningsvetenskap. Programmet ger en student med kandidatexamen inom naturvetenskap eller matematik/beräkningsvetenskap/ datavetenskap en fördjupning i något naturvetenskapligt område kombinerad med kunskaper i moderna beräkningsvetenskapliga metoder och färdigheter i att använda sådana tekniker för lösning av naturvetenskapliga problem. Den tvärvetenskapliga utbildningen ger kunskaper och färdigheter för kvalificerad yrkesverksamhet med speciella och avancerade arbetsuppgifter inom näringsliv, myndighet, eget företagande eller för en fortsatt doktorsutbildning inom många områden. Efter utbildningen ska studenten självständigt kunna ansvara för forsknings-, utvecklings- och/eller utredningsarbete inom olika områden.

Mål

Enligt högskolelagen gäller följande för utbildning på avancerad nivå:

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173).

Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en masterexamen

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

För masterprogrammet i tillämpad beräkningsvetenskap innebär detta

 • visa fördjupad kunskap och förståelse inom minst ett område i beräkningsbaserad naturvetenskap, inbegripet såväl brett kunnande inom detta område som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap i principer, metodiker, och algoritmer för datorsimuleringar och beräkningar baserade på matematiska modeller och kunna applicera denna kunskap inom minst ett naturvetenskapligt område.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

För masterprogrammet i tillämpad beräkningsvetenskap innebär detta

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap från beräkningsvetenskap och minst ett område i naturvetenskap, samt analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar inom detta område, även med utgångspunkt i begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata matematiska modeller, algoritmer, metoder, programvara och datorsystem genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser inom tillämpad beräkningsvetenskap och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
 • visa förmåga att använda avancerad beräkningsprogramvara samt olika typer av datorsystem för att lösa beräkningsproblem inom naturvetenskap och teknik,
 • visa förmåga att förstå och använda matematiska modeller som beskrivning av fenomen inom naturvetenskap och teknik,
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller självständigt arbeta i andra kvalificerade sammanhang inom tillämpad beräkningsvetenskap.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

För masterprogrammet i tillämpad beräkningsvetenskap innebär detta

 • visa förmåga att validera och utvärdera resultat från datorsimuleringar och numeriska beräkningar,
 • visa förmåga att inom tillämpad beräkningsvetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om den tillämpade beräkningsvetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom tillämpad beräkningsvetenskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Programmets uppläggning

Programmet läses så att en fördjupning sker inom något av områdena geovetenskap, finansiell matematik, fysik, kemi eller tillämpad beräkningsvetenskap. Vissa av kurserna samläses med andra masterprogram och civilingenjörsprogram. Den första delen av den inledande terminen utnyttjas delvis för att säkerställa en gemensam grund för studenter med olika bakgrund från sin kandidatexamen, t ex genom en individuellt utformad påbyggnadskurs i beräkningsvetenskap eller programmering. Under den senare delen av den första terminen och under termin två ges i huvudsak kurser på avancerad nivå inom beräkningsvetenskap, finansiell matematik, fysik, geovetenskap och kemi. De valbara kurserna används för att ge en fördjupning av beräkningsvetenskap inom ett valfritt tillämpningsområde i naturvetenskap och teknik. Det finns fyra rekommenderade inriktningarna på tillämpningsområden med tillhörande valbara kurser och de är (1) Numerisk och matematisk modellering, (2) Beräkningsfysik/kemi, (3) Metoder för finansiella beräkningar och (4) Dataintensiva beräkningstillämpningar. Inom det avslutande året ges kurser som i hög grad anknyter till aktuell forskning och utveckling inom och utanför akademin. Examensarbetet kan genomföras under sista terminen eller parallellt med kurser under andra året.

Undervisning

Masterprogrammets undervisning bygger vidare på de erfarenheter och den kunskap som studenterna har med sig från sina tidigare studier. Studenterna förväntas delta och aktivt bidra till undervisningen samt ta stort ansvar, både sitt eget och sina medstudenters lärande. Programmets lärare har huvudansvaret för att skapa goda förutsättningar för ett aktivt enskilt och gemensamt lärande. Undervisningen utformas och utvecklas kontinuerligt genom en respektfull dialog mellan lärare och studenter, där alla bidrar till förnyelsen och det ömsesidiga lärandet.

Examen

Rektor utfärdar på begäran examensbevis för naturvetenskaplig masterexamen med tillämpad beräkningsvetenskap som huvudområde alternativt naturvetenskaplig magisterexamen med tillämpad beräkningsvetenskap som huvudområde.

Masterexamen/Magisterexamen är en så kallad generell examen, vilket innebär att studenten tar examen i huvudområdet, enligt kriterierna nedan, oavsett om kurserna ingår i programmet eller inte. Det finns därmed möjlighet att inkludera även fristående kurser i examen

Beslut enligt högskoleförordningen

Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Lokala beslut

En masterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 30 högskolepoäng. En magisterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 15 högskolepoäng. Kursen eller kurserna bör avse sådan kompletterande kompetens som behövts för fördjupning i huvudområdet och får inte ha ingått i studentens examen på grundnivå.

Ett examensarbete för masterexamen skall omfatta minst 30 högskolepoäng.

Övriga föreskrifter

För antagning till senare del av programmet fordras normalt att minst 15 hp programrelevanta kurser på avancerad nivå utöver kandidatexamen skall vara godkända vid ansökningstillfället. Ansökan till senare del av programmet bör vara inlämnad senast 1 maj inför höstterminen och senast 1 dec inför vårterminen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin