Psykoterapeutprogrammet

90 hp

Utbildningsplan, SPT2Y

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
SPT2Y
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 24 januari 2007
Ansvarig fakultet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för psykologi

Beslut och riktlinjer

SAMFAK 2007/32

Doss 3:1:1

Psykoterapeutprogrammet omfattar 90 högskolepoäng.

MÅL

Högskoleförordningen Bilaga 2 - Examensordning föreskriver att följande mål skall vara uppfyllda för erhållande av psykoterapeutexamen.

Kunskap och förståelse

För psykoterapeutexamen skall studenten

- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,

- visa fördjupad kunskap om och förståelse för olika psykoterapiformer, olika psykiska sjukdomstillstånd samt psykiatrisk diagnostik, och

- visa kunskap och förståelse för relevanta samhälls- och familjeförhållanden som påverkar individer och grupper.

Färdighet och förmåga

För psykoterapeutexamen skall studenten

- visa förmåga att på ett fördjupat sätt integrera teoretisk kunskap och klinisk tillämpning,

- visa sådana fördjupade färdigheter som krävs för att självständigt genomföra diagnostiska bedömningar samt upprätta, genomföra och kritiskt utvärdera psykoterapeutiska behandlingsprogram inom ett av områdena individual-, grupp- eller familjeterapi,

- visa förmåga att kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda relevant information samt diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utvecklingen av yrket och verksamheten, och

- vis förmåga att med berörda parter muntligt och skriftligt redogöra för åtgärder och behandlingsresultat samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För psykoterapeutexamen skall studenten

- visa förmåga att fortlöpande utveckla självkännedom och empatisk förmåga,

- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,

- visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forskning- och utvecklingsarbete,

- visa fördjupad förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter och deras närstående,

- visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Lokalt mål för Psykoterapeutprogrammet med inriktning mot kognitiv beteendeterapi vid Uppsala universitet

- visa fördjupad kunskap om och förståelse för psykoterapiformen kognitiv beteendeterapi

I övrig gäller de allmänna målen i 1 kap 9 § högskolelagen samt de specifika målen för respektive kurs som anges i kursplanerna.

Behörighetskrav

Förkunskaper från universitet/högskola eller motsvarande

Erforderliga teoretiska förkunskaper har den som erhållit högskoleexamen om minst 120 poäng/180 hp inom vårdsektorn eller annan form av människovårdande yrke, samt genomgått grundläggande psykoterapiutbildning, motsvarande den tidigare statliga psykoterapiutbildningens steg-1 om 30 poäng/45 hp, och med speciell inriktning mot kognitiv beteendeterapi, eller på annat sätt har inhämtat motsvarande kunskaper.

Förkunskaper genom yrkesverksamhet

Erforderliga praktiska förkunskaper har den som då ansökan till psykoterapeututbildningen sker, har varit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) från den tidpunkt då den grundläggande psykoterapiutbildningen enligt ovan genomgåtts i sin helhet, samt under dessa två år ha tillämpat ett psykoterapeutiskt arbetssätt inom större delen av arbetsuppgifterna.

Yrkesverksamhet under utbildningen

Studenten ska under utbildningen ha deltidstjänstgöring (minst 40 %) med psykoterapeutiska arbetsuppgifter inom psykiatrisk vård eller motsvarande vilket utgör underlag för handledningen under kurs E. För behörighet krävs därför att den sökande kan uppvisa intyg från arbetsgivare eller uppdragsgivare om att hon/han, vid eventuell antagning till programmet, under utbildningstiden kommer att arbeta med psykoterapeutiska arbetsuppgifter i nämnda omfattning som även kan utgöra grund för handledning (kurs E), samt erhålla individuell psykoterapihandledning inom ramen för praktiken i en omfattning av 20 timmar som leds av handledarutbildad legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning, samt ges möjlighet till att delta i teamkonferenser o. dyl. under praktiken där klient-/patientärenden fortlöpande diskuteras.

Programmets uppläggning

Utbildningen omfattar följande kurser:

A. Psykiatrisk diagnostik och psykopatologi, 7,5 hp

B. Psykoterapeutiska teorier och metoder, 30 hp

C. Etik, lagstiftning och föreskrifter som berör psykoterapeuters verksamhet, 4,5 hp

D. Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi, 7,5 hp

E. Psykoterapi under handledning (160 timmar i grupp, 20 timmar individuellt)

samt arbetsplatsförlagd praktik (psykoterapeutisk yrkesverksamhet), 15 hp

F. Egen psykoterapi/utbildningsterapi (20 timmar individuellt, 50 timmar i grupp), 3 hp

G. Individuell fördjupning/breddning, 7,5 hp

H. Vetenskapligt arbete (uppsats), 15 hp

Undervisning

Psykoterapeutprogrammets ämnesstudier har genomgående forskningsanknytning, med aktualisering av teorier, metoder och problem. Teori- och metodundervisning ges vanligen en heldag varannan vecka under termin 1-5. Handledd psykoterapi ges i gruppformat (160 timmar) under terminerna 2-5 samt i individualformat under termin 6 (20 timmar). Egen psykoterapi/utbildningsterapi ges i individualformat (20 timmar) under termin 2 samt i gruppformat (50 timmar) under termin 5. Arbetet med uppsatsen är huvudsakligen förlagt till den sista avslutande terminen men inledande planeringsarbete börjar redan under termin 2. Obligatorisk psykoterapeutisk yrkesverksamhet löper på deltid under hela utbildningen (termin 1-6). Inslaget hör formellt till kurs E då yrkespraktiken ger underlag för handledningen under kursen.

Genomgående är utbildningens pedagogik aktiv, med det menas att lärarna på de olika avsnitten utgår från att de studerande inhämtat kunskaper om stoffet inför undervisningen genom ett aktivt bearbetande av detta enligt lärarens anvisningar. Undervisningen kan därmed i stor utsträckning användas till diskussion och förtydliganden av stoffet, uppföljningar av övningar samt kliniska demonstrationer och praktisk träning av olika psykoterapeutiska färdigheter. För att åstadkomma en växelverkan mellan teori och praktik så innefattar de teoretiska avsnitten kliniska exempel och diskussioner samtidigt som metodavsnitten innefattar teoretiska aspekter.

EXAMINATION - BETYGSSÄTTNING

Examinationsformerna varierar mellan olika kurser, vilket framgår av kursplanerna. Som betyg används något av uttrycken godkänd eller underkänd.

Examen

Psykoterapeutexamen uppnås efter slutförda studier inom programmet om sammanlagt 90 högskolepoäng.

Psykoterapeutexamen är legitimationsgrundande.

Övriga föreskrifter

Denna utbildningsplan gäller för de som antas fr.o.m. höstterminen 2007. För tidigare antagna gäller tidigare beslutad utbildningsplan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin