Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap

120 hp

Utbildningsplan, TBV2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
TBV2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 21 november 2013
Diarienummer
TEKNAT 2013/89
Ansvarig fakultet
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Beslut och riktlinjer

1. Beslut om att anordna utbildningsprogram

Enligt beslut av rektor 2006-09-26 skall vid Uppsala universitet fr.o.m. 2007-07-01 finnas masterprogram i biologi, datavetenskap, fysik, geovetenskap, hållbar utveckling, kemi, matematik, tillämpad beräkningsvetenskap och tillämpad bioteknik samt enligt beslut av rektor 2008-06-17 fr.o.m. 2009-07-01 finnas ett masterprogram i bioinformatik.

2. Mål för examen

2.1 Mål för magisterexamen

Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en magisterexamen

Kunskap och förståelse

För magisterexamen skall studenten

– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För magisterexamen skall studenten

– visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

– visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,

– visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För magisterexamen skall studenten

– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

2.2 Mål för masterexamen

Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en masterexamen

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och

– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

– visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,

– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp inom något naturvetenskapligt ämnesområde, matematik, eller datavetenskap med minst 30 hp matematik och 5 hp kurser i vardera numeriska metoder och programmering.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande En B. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Programmets uppläggning

4.8.1 Beskrivning av programmet

En student med masterexamen från det tvärvetenskapliga programmet Tillämpad beräkningsvetenskap har ett spektrum av kunskaper från något eller några områden inom naturvetenskap till utveckling och analys av beräkningsmetoder och mjukvara inom beräkningsvetenskap. Programmets innehåll och kurser motsvarar detta breda fält. Programmet erbjuder ett utbud av kurser som leder till masterexamen med Tillämpad beräkningsvetenskap som huvudområde, normalt med en inriktning mot ett område inom naturvetenskap.

Den första delen av den inledande terminen utnyttjas delvis för att säkerställa en gemensam grund för studenter med olika bakgrund från sin kandidatexamen, t.ex. genom en individuellt utformad påbyggnadskurs i beräkningsvetenskap eller programmering. Under den senare delen av den första terminen och under termin två ges i huvudsak kurser på avancerad nivå inom beräkningsvetenskap, biologi, fysik, geovetenskap och kemi. Inom det avslutande året ges kurser som i hög grad anknyter till aktuell forskning och utveckling inom och utanför akademin. Examensarbetet kan genomföras under sista terminen eller parallellt med kurser under andra året.

4.8.2 Övergripande mål för utbildningen

Masterprogrammet i Tillämpad beräkningsvetenskap ger en kombination av kunskaper och färdigheter i något område inom naturvetenskap och beräkningsvetenskap. Programmet ger en student med kandidatexamen inom naturvetenskap eller matematik/beräkningsvetenskap/ datavetenskap en fördjupning i något naturvetenskapligt område kombinerad med kunskaper i moderna beräkningsvetenskapliga metoder och färdigheter i att använda sådana tekniker för lösning av naturvetenskapliga problem. Den tvärvetenskapliga utbildningen ger kunskaper och färdigheter för kvalificerad yrkesverksamhet med speciella och avancerade arbetsuppgifter inom näringsliv, myndighet, eget företagande eller för en fortsatt doktorsutbildning inom många områden. Efter utbildningen ska studenten självständigt kunna ansvara för forsknings-, utvecklings- och/eller utredningsarbete inom olika områden.

4.8.3 Mål som förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

Inom ramen för de mål som anges i högskoleförordningen skall studenten inom området för programmet

- Visa fördjupad kunskap och förståelse inom minst ett område i beräkningsbaserad naturvetenskap, inbegripet såväl brett kunnande inom detta område som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

- Visa fördjupad metodkunskap i principer, metodiker, och algoritmer för datorsimuleringar och beräkningar baserade på matematiska modeller och kunna applicera denna kunskap inom minst ett naturvetenskapligt område

Färdighet och förmåga

Inom ramen för de mål som anges i högskoleförordningen skall studenten inom området för programmet

- Visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap från beräkningsvetenskap och minst ett område i naturvetenskap, samt analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar inom detta område, även med utgångspunkt i begränsad information

- Visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata matematiska modeller, algoritmer, metoder, programvara och datorsystem genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar

- Visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser inom tillämpad beräkningsvetenskap och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper

- Visa förmåga att använda avancerad beräkningsprogramvara samt olika typer av datorsystem för att lösa beräkningsproblem inom naturvetenskap och teknik

- Visa förmåga att förstå och använda matematiska modeller som beskrivning av fenomen inom naturvetenskap och teknik

- Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller självständigt arbeta i andra kvalificerade sammanhang inom tillämpad beräkningsvetenskap

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Inom ramen för de mål som anges i högskoleförordningen skall studenten inom området för programmet

- Visa förmåga att validera och utvärdera resultat från datorsimuleringar och numeriska beräkningar

- Visa förmåga att inom tillämpad beräkningsvetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete

- Visa insikt om den tillämpade beräkningsvetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används

- Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom tillämpad beräkningsvetenskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling

4.8.4 Programmets struktur

Programmet läses så att en fördjupning sker inom något av områdena biologi, geovetenskap, fysik, kemi eller tillämpad beräkningsvetenskap. Vissa av kurserna samläses med andra masterprogram och civilingenjörsprogram.

4.8.5 Programmets kurser

Studiegången inom programmet anges i studieplanen.

Examen

3.1 Beslut enligt högskoleförordningen

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.

Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.

Självständigt arbete (examensarbete)

För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.

3.2 Lokala beslut

Huvudområden för magisterexamen och masterexamen, inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet är: biologi, datavetenskap, fysik, geovetenskap, hållbar utveckling, kemi, matematik, teknik, tillämpad beräkningsvetenskap och tillämpad bioteknik.

En magisterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 15 högskolepoäng. En masterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 30 högskolepoäng. Kursen eller kurserna bör avse sådan kompletterande kompetens som behövts för fördjupning i huvudområdet och får inte ha ingått i studentens examen på grundnivå.

Ett examensarbete för masterexamen skall omfatta minst 30 högskolepoäng.

Övriga föreskrifter

För antagning till senare del av programmet fordras normalt att minst 15 hp programrelevanta kurser på avancerad nivå utöver kandidatexamen skall vara godkända vid ansökningstillfället. Ansökan till senare del av programmet bör vara inlämnad senast 1 maj inför höstterminen och senast 1 dec inför vårterminen.

4.8.7 Betyg och examination

Föreskrifter om betyg framgår av kursplan.

Studerande som har underkänts två gånger i prov för en viss kurs eller del av en kurs, har rätt att hos fakultetsnämnden begära, att annan lärare utses för att bestämma betyg. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

4.8.8 Samtidigt tillgodoräknande av kurser i examen

Vissa kurser kan inte samtidigt tillgodoräknas i examen. Vilka kurser detta är framgår av respektive kursplan.

4.8.9 Examen och examensbevis

Rektor utfärdar på begäran examensbevis eller kursbevis över godkända kurser.

Den som inom programmet fullgjort kurser om 120 hp, varav minst 60 hp med progression i tillämpad beräkningsvetenskap (inkluderande examensarbete på 30 hp) kan erhålla masterexamen med Tillämpad beräkningsvetenskap som huvudområde med en inriktning som anges på tydlig och framträdande plats i examensbeviset och bestäms av fördjupningsområdet. Som ett alternativ kan programmet också leda till masterexamen i något av områdena biologi, datavetenskap, fysik, geovetenskap eller kemi, förutsatt att de generella kursfordringarna för masterexamen är uppfyllda. En masterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 30 högskolepoäng.

Rektor utfärdar på begäran av studenten magisterexamen med Tillämpad beräkningsvetenskap som huvudområde. För att erhålla magisterexamen krävs 60 hp varav 30 hp i form av progression på avancerad nivå inom huvudområdet Tillämpad beräkningsvetenskap, varav minst 15 hp i form av ett examensarbete. En magisterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 15 högskolepoäng.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin