Samordnad individuell plan (SIP)

En samordnad individuell plan (SIP) ska upprättas om en våldsutsatt patient behöver insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Det görs av landstinget och kommunen gemensamt. Bestämmelser om SIP finns i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

En patient som är utsatt för våld kan behöva hjälp från flera olika håll och det är av stor vikt att insatserna samordnas. När det finns ett behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård har kommunen och landstinget en skyldighet att upprätta en så kallad SIP.

Tanken är att verksamheterna ska samarbeta runt patienten och att hjälp ska ges i rätt ordning. En SIP kan dock bara upprättas med den enskildes samtycke eftersom sekretessen behöver brytas för att samverkan ska fungera. En samordnad individuell plan kan inte upprättas mot den enskildes vilja. När planen ska tas fram kan personen i fråga till exempel skriva under ett medgivande om att verksamheterna får frångå sekretessen och dela information med varandra.

SIP-möte med alla parter

När ett behov av en plan upptäckts ska arbetet med denna påbörjas utan dröjsmål. Normalt sett tas en första kontakt mellan landsting och kommun inom loppet av några dagar.

I praktiken brukar sedan de inblandade parterna kallas till ett möte. De aktörer utöver socialtjänst och hälso- och sjukvård som det kan handla om är till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, skola och polis. Patienten ska om möjligt vara med på mötet. Även närstående kan ges möjlighet att delta i arbetet om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. Skyldigheten att upprätta en plan gäller även för insatser till barn.

En SIP ska enligt lagen redogöra för vilka insatser som behövs. Men även vem som svarar för vilka insatser och vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommun och landsting. Det ska också framgå om det är kommunen eller landstinget som har det övergripande ansvaret för planen.

Annat som kan tänkas ingå är information om hur uppföljningen ska se ut och hur resultatet ska bedömas och utvärderas.

Lär dig mer om SIP

Bestämmelsen om SIP finns sedan 1 januari 2010 i socialtjänstlagen (2 kap. 7 § SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (16 kap. 4 § HSL). Den inbegriper även privata utförare som kommun och landsting har avtal med.

Sveriges riksdags webbsida med Socialtjänstlag (2001:453)

Sveriges riksdags webbsida med Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)

Sveriges kommuner och regioners webbsida om Samordnad individuell plan, SIP

SKR:s handbok "Använd SIP – Ett verktyg vid samverkan för alla över 18 år, vuxna och äldre" (2018, pdf)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin