Tandvårdens ansvar för våldsutsatta patienter

Här hittar du information om regelverk och rutiner för tandvårdens arbete med patienter som utsatts för våld.

Tandvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god tandvård, vilket tydliggörs i tandvårdslagen (1985:125). För att kunna uppnå god vård måste så långt möjligt orsaken till de symtom som patienten söker för identifieras.

Tandvårdslag 1985:125 (på riksdagens webbplats)

Socialstyrelsens författning "Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer" (HSLF-FS 2022:39) omfattar även tandvården. Där påpekas bland annat att det är varje vårdgivares ansvar att fastställa de rutiner som behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld.

Socialstyrelsens författning "Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer" (HSLF-FS 2022:39) (pdf, 2022) Pdf, 317 kB.

En statlig utredning föreslår att tandvård för skador efter våld i nära relationer inte ska kosta mer än ett vanligt läkarbesök. Utredningen föreslår också att frågor om våldsutsatthet regelbundet ska ställas till alla som besöker tandvården.

"Tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter" (SOU 2023:10) på regeringens webbplats

När tandvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Tandvårdspersonal, i likhet med personal inom hälso- och sjukvården, har en skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om man i verksamheten får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Anmäla oro för barn ett krav i lagen

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd står det att:

Vårdgivaren bör fastställa rutiner för när och hur personalen i dess verksamheter ska ställa frågor om våld för att kunna upptäcka våldsutsatta och barn som bevittnat våld som behöver tandvård.

Vårdgivaren bör se till att personalen i verksamheten har kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående för att kunna ge god tandvård samt har förmåga att omsätta kunskapen i det praktiska arbetet.

För att öka förutsättningarna för att upptäcka våldsutsatthet rekommenderar Socialstyrelsen i sin vägledning "Att vilja se, vilja veta och att våga fråga" (som även gäller tandvården) att personal ska erbjudas fortbildning om våld i nära relationer.

"Att vilja se, vilja veta och våga fråga – Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet" Socialstyrelsen (pdf, 2014)

Första juli 2018 ändrades examensbeskrivningarna i Högskoleförordningen (1993:100) så att kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är obligatorisk på bland annat tandläkarutbildningen.

Socialstyrelsens författning "Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer" (HSLF-FS 2022:39) (pdf, 2022) Pdf, 317 kB.

"Tandvården har unik möjlighet upptäcka våldsutsatthet"

INTERVJU Therese Kvist, spcecialisttandläkare och odont dr vid Karolinska institutet, om betydelsen av att ge stöd till våldsutsatta patienter.

Intervju med Therese Kvist

Porträtt på Therese Kvist

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin