Socialtjänstens lagstadgade ansvar

Socialtjänstens ansvar regleras i socialtjänstlagen. Det är en ramlag som ger kommunerna relativt stor frihet att anpassa verksamheten efter de lokala förutsättningarna.

Kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver (2 kap. 1 § SoL), som omsorg, vård och service, upplysningar, råd, ekonomisk hjälp och annat bistånd (3 kap. 1 § SoL).

Socialnämnden är politiskt tillsatt och ansvarar för kommunens socialtjänst. Socialtjänsten lyder under socialnämnden och är den instans som utför arbetet i praktiken. Enskilda socialarbetare har förhållandevis stor frihet i handläggningen av ärenden. Hjälpen ska anpassas efter individens särskilda behov.

En grund för socialtjänstens arbete är principen om människors lika värde och allas rätt till trygghet, vård och omsorg. De övergripande målen och grundläggande värderingarna för socialtjänsten regleras i portalparagrafen 1 kap. 1 § SoL.

Socialtjänstens ansvar enligt 5 kap. 11 § SoL

Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp, vilket framgår av 5 kap. 11 § SoL.

Socialtjänstens skyldighet att hjälpa brottsoffer omfattar våldsutsatta kvinnor och män samt barn. Socialnämnden har också ett ansvar att verka för att förövare av våld i nära relationer ska upphöra med sitt beteende.

Tydliggörande av ansvaret

Den 1 juli 2007 skärptes socialtjänstlagen i syfte att tydliggöra kommunens ansvar för att ge stöd och hjälp till brottsoffer (5 kap. 11 § SoL). Ändringarna innebar att kommunen särskilt ska beakta att våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld kan vara i behov av stöd och hjälp.

5 kap. 11 § SoL
Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Lag (2012:776)

Med närstående menas att kvinnan har eller har haft en nära relation med förövaren, exempelvis en make, sambo, pojk- eller flickvän, syskon, barn eller barnbarn.

Den 1 januari 2013 skärptes socialtjänstlagen ytterligare, nu i syfte att stärka barnens rätt. Sedan den senaste lagändringen gäller att barn som bevittnat våld ska få det stöd och den hjälp som barnet behöver, inte att barnet kan vara i behov av stöd och hjälp. (Se rubriken Barn som upplever våld).

Sedan den 1 augusti 2021 säger socialtjänstlagen även att socialnämnden ska verka för att den som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.

5 kap. 11 a § SoL
Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.

När socialnämnden fullgör uppgiften ska nämnden särskilt beakta säkerheten för den som utsätts eller har utsatts för våld eller andra övergrepp och dennes närstående. Lag (2021:645).

Barn som upplever våld

Enligt socialtjänstlagen ansvarar socialnämnden för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får det stöd och den hjälp som de behöver.

Socialnämnden ska också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp, av eller mot närstående, är brottsoffer med behov av stöd och hjälp.

Med ordet bevittna menas huvudsakligen att någon har sett eller hört något hända.

5 kap. 11 a § SoL
(...)

Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får det stöd och den hjälp som de behöver.

Socialnämnden ska också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp, av eller mot närstående, är brottsoffer med behov av stöd och hjälp. (Lag (2012:776).

Innan den 1 januari 2013 gällde att socialnämnden skulle beakta att barn som utsatts för brott eller bevittnat våld kunde vara i behov av stöd och hjälp.

Anmälan till socialnämnden

Den som i sitt yrke kommer i kontakt med barn och unga har en skyldighet att vid misstanke om att ett barn far illa anmäla det till socialnämnden, vilket framgår av 14 kap. 1 § SoL. Den 1 januari 2013 stramades paragrafen upp så att det blir lättare att se vilka som är skyldiga att anmäla och vilka som bör anmäla.

För dig som arbetar i kommunal verksamhet

Webbstöd för kommuner på NCK:s webbplats är ett metod- och kompetensstöd för kommunernas arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Här hittar du kunskap, regelverk och material för ditt arbete med våldsutsatta och våldsutövare.

Webbstöd för kommuner

I NCK:s kunskapsbank hittar du fakta och forskning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, forskarpresentationer, och en ämnesdatabas med fler än 2000 sökbara publikationer.

NCK:s kunskapsbank

Kontakta oss på kunskapsbanken@nck.uu.se

NCK:s logotyp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin