Barn som upplever våld

Sammantaget pekar studier på att omkring ett av tio barn i Sverige har upplevt våld i hemmet någon gång. Många barn som upplever våld blir också själva utsatta.

I Brottsförebyggande rådets (Brå) kartläggning av brott i nära relationer 2014 uppgav en tredjedel av de utsatta kvinnorna och drygt en fjärdedel av de utsatta männen att det bor barn i deras hushåll. Utifrån dessa andelar uppskattade Brå att det bor minst 150 000 barn i hushåll där det förekommer våld.

Publikation: "Brott i nära relationer. En nationell kartläggning" Brottsförebyggande rådet 2014, fulltext i kunskapsbankens databas

Enligt en statlig utredning lever omkring 210 000 barn i hem där det förekommer olika typer av våld (uppgiften gäller år 2017).

Publikation: "Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord" (SOU 2019:32), på regeringens webbplats

I studien "Våld och hälsa" från 2014 hade femton procent av kvinnorna och tretton procent av männen sett eller hört fysiskt våld mellan föräldrarna någon gång under sin uppväxt.

Publikation: "Våld och hälsa – en befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa" Nationellt centrum för kvinnofrid 2014, fulltext i kunskapsbankens databas

I studien "Våld mot barn 2022 – en nationell kartläggning" svarade drygt 5 800 elever från årskurs 9 i grundskolan på frågor om utsatthet för våld under hela uppväxten. Av eleverna hade 10 procent upplevt våld mellan vuxna i familjen, det vill säga att en förälder utövat psykiskt och/eller fysiskt våld mot en annan förälder. Betydligt fler uppgav att det var en pappa som utövat fysiskt och systematiskt våld mot den andra föräldern än en mamma. Bland de som upplevt fysiskt våld mellan vuxna i familjen hade lite fler än var femte elev själv blivit utsatt för fysiskt våld i samband med våldshändelsen mot föräldern.

Publikation: "Våld mot barn 2022 – en nationell kartläggning" Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2023, fulltext i kunskapsbankens databas

I socialtjänstlagen betraktas barn som bevittnat våld som brottsoffer. Socialnämnden har ett särskilt ansvar för att barnet får det stöd och den hjälp som barnet behöver.

Sedan år 2006 har barn som bevittnat våld haft rätt till brottsskadeersättning. Efter att förbudet mot barnfridsbrott införts i brottsbalken den 1 juli 2021 har barns rätt till brottsskadeersättning ersatts med att barn som bevittnat våld i en nära relation har rätt till skadestånd.

Inom forskningen har man allt mer lyft fram att våldet är en del av de här barnens vardag. I stället för att säga att barnet bevittnar våld talar man om att de upplever våld. Detta sätter barnet och barnets perspektiv på våldet i centrum. Enligt vissa forskare kan det vara psykiskt mer skadligt för ett barn att uppleva våld i familjen än att själv utsättas för våld. Studier har visat att barn som upplever våld oftare utvecklar posttraumatiskt stressyndrom än barn som utsätts för andra former av trauma.

Publikation: "Barn som upplever pappas våld mot mamma – vad säger forskningen?" Nordisk sosialt arbeid 2007, fulltext i kunskapsbankens databas

Barn reagerar olika

Under senare år har forskningen problematiserat synen på barn som en enhetlig grupp. I stället har man betonat att barn upplever och bearbetar våldet på olika sätt. Hur barn tolkar och hanterar våldet kan bero på ålder, kön och personliga egenskaper. Andra faktorer som kan påverka är i vilken grad de har tillgång till skydd och personer i sin omgivning som de kan anförtro sig åt. Rädsla och ångest kan hanteras med olika försvarsstrategier i olika åldrar.

Studier har visat att mellan 40 och 60 procent av de barn som upplever våld i hemmet själva har blivit utsatta för fysiskt våld av en förälder eller annan omsorgsperson. Den stora spridningen är orsakad av att studierna använt olika urval, metoder och definitioner av våld. I majoriteten av fallen i studierna är det fäderna som är förövare, även om mödrar också utsätter sina barn för våld.

Publikation: "Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma. Resultat från en nationell utvärdering" (Broberg A. et al 2011), fulltext i kunskapsbankens databas

Att utsätta barn för att bevittna våld i nära relationer har tidigare inte varit brottsligt enligt lag. Men den 1 juli 2021 infördes en ny bestämmelse i brottsbalken om det nya brottet barnfridsbrott.

Det är nu straffbart att utsätta barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar i en nära relation, till exempel vålds- och sexualbrott. Barnfridsbrott ska kunna ge fängelse i upp till två år. Ett grovt barnfridsbrott ska kunna ge fängelse i upp till fyra år.

Att ha bevittnat våld innefattar i detta sammanhang även när barnet inte sett, men hört våldet. Det finns inget krav på att barnet förstår att det som hänt är brottsligt eller att barnet kan ge uttryck för vad hen sett eller hört.

En statlig utredning har lämnat ett förslag till regeringen om en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn.

Barn drabbas ofta av samma former av våld som vuxna. Men barn utsätts också för våld som är specifikt för dem. Det kan till exempel handla om försummelse, sexuella övergrepp mot barn, våld i skolan eller på institution, våld som barn utsätts för på nätet, eller våld i ungas nära relationer som riskerar att bli osynligt om arbetet mot våld enbart utgår från ett vuxenperspektiv, skriver utredarna.

Strategin omfattar därför alla olika former av våld som barn kan utsättas för, oavsett var våldet utövas eller av vem.

I strategin föreslår man fem långsiktiga mål. Våld mot barn ska förebyggas, våldet ska upptäckas, och barn ska få stöd, skydd och behandling. Det ska bli större fokus på barns rättigheter i rättsprocesser. Kunskapen och metoderna för att skydda och hjälpa barn ska utvecklas.

Publikation: "En uppväxt fri från våld. En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn" (SOU 2022:70), fulltext i kunskapsbankens databas

I NCK:s kunskapsbank hittar du fakta och forskning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, forskarpresentationer, och en ämnesdatabas med fler än 2000 sökbara publikationer.

NCK:s kunskapsbank

Kontakta oss på kunskapsbanken@nck.uu.se

NCK:s logotyp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin