Individuella kurser i biologi

Yrkespraktik i biologi syftar till att ge dig erfarenhet från en arbetsplats där biologiska kunskaper kommer till användning samtidigt som du får en generell kunskap om arbetslivet. Det ger dig också möjlighet att tänka efter vilka kurser du vill läsa och kan ha behov av för din framtida yrkesroll. Du får också kännedom om hur arbete med biologisk anknytning organiseras och bedrivs. Mer information och koordinator för YP.

Bibliografiskt projekt ska dels ge träning i litteratursökning och uppsatsskrivning, dels ge möjlighet till kunskapsfördjupning inom någon del av ett, för din utbildning, relevant ämne som du är speciellt intresserad av. Informationskällor kan vara bibliotek, databaser på Internet samt lärare och forskare (via intervjuer, informella samtal eller seminarier) – det viktiga är att informationen till en större del hämtas från vetenskapliga originalreferenser. Du kontaktar en handledare som sedan stödjer dig under kursen och som har specialistkunskaper inom ämnet. Kursen redovisas genom att du skriver en sammanfattningsrapport (review).

Dokument för Bibliografiskt projekt:
Ansökan Pdf, 201 kB.
Studentinstruktioner Pdf, 25 kB.
Handledarinstruktioner Pdf, 21 kB.
Handledarintyg Pdf, 57 kB.
Titelsida för rapporten Word, 37 kB.

Bibliografiska projekt kan läsas av:
Kandiatstudenter i biologi (5 hp 1BG229)
Masterstudenter i biologi (5 hp 1BG369, 10 hp 1BG370)

Forskningspraktik ska ge en inblick i hur forskning och vetenskapligt utvecklingsarbete organiseras och genomförs i praktiken. Du kan med fördel arbeta med flera olika saker för att skaffa dig en helhetsbild av arbetsplatsen och av det arbete som utförs där. I kursen ingår också att du tillsammans med handledaren på arbetsplatsen ska välja ut ett teoriavsnitt som hör samman med arbetet. Du får läsa in dig på det valda området och du och din handledare bestämmer tillsammans ett lämpligt sätt att examinera den teoretiska uppgiften. Du ska även ge ett kort seminarium på arbetsplatsen och skriva en kort praktikrapport.

Dokument för Forskningspraktik:
Ansökan Pdf, 176 kB.
Studentinstruktioner Pdf, 32 kB.
Handledarinstruktioner Pdf, 24 kB.
Handledarintyg Pdf, 97 kB.
Titelsida för rapporten Word, 37 kB.

Forskningspraktik kan läsas av:
Kandidatstudenter i biologi (10 hp 1BG224, 15 hp 1BG225)
Masterstudenter i biologi (10 hp 1BG363, 15 hp 1BG364, 20 hp 1BG365)

Projektarbete ska ge möjlighet till fördjupning samt att ge erfarenhet av och grundläggande kunskap om hur arbete bedrivs i projektform. Du får tillfälle att, under handledning, i möjligaste mån självständigt planera, genomföra och presentera ett begränsat arbete i projektform. Under kursen förväntas du 1) avgränsa och planera för det tilltänkta arbetet, 2) söka, värdera och sammanställa redan tillgänglig information inom området, 3) välja lämpliga metoder för din undersökning, 4) genomföra undersökningen samt tolka och utvärdera uppnådda resultat, 5) på ett relevant sätt muntligt och skriftligt redovisa resultaten.

Dokument för Projektarbete:
Ansökan Pdf, 168 kB.
Studentinstruktioner Pdf, 51 kB.
Handledarinstruktioner Pdf, 31 kB.
Handledarintyg Pdf, 98 kB.
Titelsida för rapporten Word, 37 kB.

Projektarbete kan läsas av:
Masterstudenter i biologi (10 hp 1BG366, 15 hp 1BG367, 30 hp 1BG368)

Koordinatorer:
För studenter inom kandidatprogrammet och mastersprogrammet i biologi är Ioana Onut Brännström, ioana.brannstrom@ebc.uu.se, koordinator för de indivudella kurserna (förutom Yrkespraktik, se ovan). Besöksadress Evolutionsbiologiskt center (EBC), Norbyvägen 18D.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin