Geriatric Lifestyle and Mental Health Research (GLiMHeR)

Forskargruppens leds av Docent, överläkare Mattias Damberg och fokuserar på äldres livsstil och mentala hälsa. Det finns flera olika projekt som är pågående i forskargruppen. Totalt finns fyra doktorander registrerade och två post doc i forskargruppen.

  • Finansiär: Forte,Sjukvårdsregionala forskningsrådet Mellansverige

DepActive

Mellan 5-15% av personer ≥ 65 år i Sverige har en pågående depression. Depression hos äldre innebär ett stort lidande, minskad funktionsnivå samt ökar risken för kroppsliga sjukdomar, andra psykiska sjukdomar, ensamhet och självmord. De nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom förordar psykologisk behandling som behandling, men endast ca 3% av äldre med depression får sådan behandling. En sådan behandlingsmetod är beteendeaktivering, som minskar depression genom att öka lustfyllda, meningsfulla och viktiga aktiviteter såsom fysisk och social aktivering. Vi genomförde en pilotstudie av telefonbaserad beteendeaktivering under coronapandemin för isolerade äldre med depression (Pellas et al., 2022-1). Behandlingen bestod av fyra samtal, och resultaten visade att depressionssymtom minskade, och resultaten höll i sig efter sex månader (Pellas et al., 2022-2). För att följa upp dessa pilotdata genomför vi nu en randomiserad kontrollerad multicenterstudie (DepActive) där primärvården i Region Uppsala, Region Västmanland och Region Sörmland deltar. Nu tar vi erfarenheterna från pilotstudien vidare och genomför en större studie där vi undersöker om telefonbaserad beteendeaktivering fungerar som behandling av depression hos äldre i primärvårdsmiljö. I DepActive studerar vi även om två diagnostiska verktyg, skattningsskalan Geriatric Depression Scale 15 (GDS-15) och Patient Questionnaire 9, PHQ-9, kan användas för att förbättra möjligheten att identifiera och diagnostisera depression i primärvården. Förbättrad diagnostik innebär att fler äldre med depression identifieras, och om det finns effektiva psykologiska behandlingsmetoder som kan ges till många tidigt i sjukdomsförloppet kan vi minska lidande, förebygga att depression förvärras och minska risken att personer drabbas av andra sjukdomar till följd av depression. I en tidigare studie har vi studerat GDS-15 och PHQ-9 för att värdera den diagnostiska träffsäkerheten (Pellas & Damberg, 2021).

Ansvarig forskare: Mattias Damberg, docent

WICTORY - Westmannia Cardiovascular Risk Factors Study

Wictory är en kohort bestående av data från hälsoundersökningar som genomfördes i Västmanland mellan 1990 -1999. Under en 10-års period bjöds samtliga västmanlänningar in till en hälsoundersökning det år de fyllde 40 respektive 50 år. 34 269 personer deltog i hälsoundersökningen, vilket motsvarar en deltagarfrekvens på ca 60%. Vid hälsoundersökningen fick deltagarna lämna blodprov (blodglukos och total kolesterol), genomgå en klinisk undersökning (vikt, längd, blodtryck, midje och stussmått) samt besvara en enkät gällande aktuella levnadsvanor, socio-ekonomiska faktorer och tidigare hjärt-kärlsjukdom/ diabetes mellitus Ett flertal studier har publicerats med utgångspunkt från WICTORY, ffa med fokus på sjukdomsutveckling kopplad till hur förekomst av metabola riskfaktorer i medelålder påverkar framtida morbiditet och mortalitet. Pågående studier analyserar förekomst av metabolt syndrom i medelåldern och association till insjuknande i hjärt-kärlsjukdom senare i livet samt en studie om hur snusning i medelåldern påverkar insjuknande i CVD senare i livet.

Ansvarig forskare: prof. Abbas Chabok, Centrum för klinisk forskning, Region Västmanland

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin