Uppsala universitets ledning och organisation

Uppsala universitet leds ytterst av konsistoriet – universitetets styrelse. Under konsistoriet verkar universitetsledningen som består av rektor, prorektor och universitetsdirektören och de tre vicerektorerna.

Rektors beslut fattas normalt vid rektors beslutssammanträde.

Till sitt stöd har rektor ledningsrådet som består av universitetsledningen, kommunikationsdirektören, planeringsdirektören och tre representanter för universitetets studenter. Förutom ledningsrådet så har rektor hjälp av andra rådgivande funktioner; rektorsråd och strategiska råd. 

Universitetets ledning

Uppsala universitets ledning består av rektor, prorektor, universitetsdirektören och de tre vicerektorerna.

Rektor är universitetets myndighetschef. Rektors ställföreträdare prorektor tjänstgör i rektors ställe när hen inte är i tjänst, och ersätter annars rektor i den utsträckning som rektor bestämmer.

De strategiska råden

Det finns sex rådgivande församlingar som har till uppgift att arbeta med universitetsgemensamma frågor. De strategiska råden är grupper som har inrättats av rektor. Fyra leds av ett rektorsråd, utsett av rektor. 

Det finns dessutom två grupper som inte leds av rektorsråd, utan av en vicerektor, respektive prorektor. Dessa är:

Utöver dessa finns också ett rektorsråd utan rådgivande församling, rådet för god forskningssed.

De strategiska rådens sammansättning

De strategiska råden (grupperna) består av personer som är utsedda av vetenskapsområden, universitetsförvaltning respektive studentkårer. Olika avdelningar inom universitetsförvaltningen ger administrativt och sakkunnigt stöd.

Fakulteter

Vetenskapsområdena är indelade i en eller flera fakulteter.

Inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap finns sex fakulteter. Varje fakultet har en fakultetsnämnd som är dess beslutande organ. Ordförande i varje fakultetsnämnd benämns dekan.

Inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci finns två fakulteter. Områdesnämnden är också fakultetsnämnd och fakulteternas beslutande organ. Varje fakultet har en akademisk företrädare med benämningen dekan.

Inom vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap finns en fakultet. Områdesnämnden är också fakultetsnämnd och fakultetens beslutande organ. Områdesnämndens ordförande (vicerektor) är samtidigt fakultetens dekan.

Institutioner

Fakulteterna är indelade i en eller flera institutioner. Det är här som utbildningen och forskningen vid universitetet bedrivs. En institution leds av en prefekt och en institutionsstyrelse. Majoriteten av ledamöterna i institutionsstyrelsen utgörs av personer med vetenskaplig kompetens.

Universitetsförvaltningen

Universitetsförvaltningen stödjer hela universitetet för att det ska kunna fullgöra sitt övergripande myndighets- och arbetsgivaransvar. Universitetsförvaltningen ansvarar för att förvalta och utveckla universitetets administration. Universitetsdirektören är universitetsförvaltningens chef.

Studentrepresentation

Universitetets studenter har rätt att vara representerade i universitetets beslutande och beredande organ.

Organisationsskiss

Översiktlig bild av Uppsala universitets organisation. Konsistoriet och rektor är högst upp. Universitetskollegiet och internrevisionen finns också där som en integrerad del av styrningen. Universitetsförvaltningen är en stödfunktion som är kopplad till rektor. UU:innovation och Universitetsbiblioteket står för sig men genomsyrar hela verksamheten under rektor. Under rektor finns tre vetenskapsområden. Det första är vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Under det finns följande fakulteter: teologiska, juridiska, historisk-fiolosofiska, språkvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga. Under fakulteterna finns institutioner. Vetenskapsområde nummer två är vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Under den finns två fakulteter: medicinska och farmaceutiska. Under fakulteterna finns institutioner. Det tredje och sista vetenskapsområdet är vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap. Under det finns endast en fakultet, den teknisk-naturvetenskapliga. Under fakulteten finns institutioner.

Senast uppdaterad: 2021-04-09