Konsistoriet

Konsistoriet, universitetets styrelse, ansvarar för planering och genomförande av universitetets alla angelägenheter – vetenskapliga, ekonomiska och administrativa. Den operativa ledningen utövas av rektor.

Konsistoriets sammansättning

Konsistoriet består av totalt 15 ledamöter inklusive ordförande. Majoriteten av ledamöterna i konsistoriet utses av regeringen. Universitetets rektor är fast ledamot i konsistoriet. Dessutom ingår tre ledamöter som utses av lärarna vid universitetet och tre ledamöter som utses av studenterna. Personalorganisationerna utser varsin företrädare som har närvaro- och yttranderätt.

Ordföranden och de övriga ledamöter som enligt 2 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) ska utses av regeringen, utses efter förslag från två nomineringspersoner. Dessa utses i sin tur också av regeringen, varav en av personerna utses efter förslag från universitetet.

De företrädare för de anställda som enligt 2 kap. 4 § andra stycket högskolelagen har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden utses enligt bestämmelserna i personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Konsistoriets ledamöter

Så utses lärar- och studentrepresentanter

Enligt högskoleförordningen 2 kap. 7a § har både lärare och studenter rätt att utse tre ledamöter vardera till konsistoriet. Enligt Uppsala universitets arbetsordning ska även en suppleant utses för lärarna och två suppleanter utses för studenterna.

Lärarnas ledamöter ska utses genom val inom universitetet. Vid Uppsala universitet utses de totalt fyra ledamöterna av en valförsamling. Studenternas ledamöter utses enligt bestämmelser i studentkårsförordningen (2009:769). Uppsalas universitets studentkårer fördelar platserna i konsistoriet mellan sig enligt ett samverkansavtal.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin