Finska

Finska talas sedan urminnes tider i Sverige. Den omfattande invandring som skett under efterkrigstiden har dessutom gjort att finskan i dag är det näst vanligaste modersmålet i vårt land. På många områden i samhället finns därför behov av personer med kunskaper i finska, till exempel inom skola och sjukvård, bland jurister, präster, socialarbetare och inom massmedia och näringsliv. Modern finsk skönlitteratur har alltmer börjat uppmärksammas och inom det finskspråkiga kulturlivet i Sverige håller en Sverigefinsk litteratur på att växa fram.

Även om det finska språket är av annat ursprung än det svenska, finns stora likheter. Detta är en följd av den påverkan finskan utsatts för under den långa tid, då Finland och Sverige utgjorde ett rike. Redan dessförinnan hade finskan influerats av germanska språk. I finskan möter därför du både välbekanta företeelser och främmande drag som gör studierna spännande.

I studierna ägnar du dig både åt modern finsk litteratur och åt klassiker som nationaleposet Kalevala och Aleksis Kivi, den förste store skönlitteräre författaren på finska. Dessutom stiftar du bekantskap med finskt samhälle och finsk historia.

Kurser på avancerad nivå finns under rubriken Finsk-ugriska språk.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin